Autoreferat. Urinvägsinfektion är en av de vanligaste sjukdomarna i öppenvård. Närmare 60 procent av alla kvinnor drabbas någon gång under livet, och av dessa får 25 procent recidiverande infektioner. Den ökande antibiotikaresistensen är ett tilltagande problem som äventyrar adekvat behandling. Det är därför intressant att lokalbehandling med östrogen till postmenopausala kvinnor har visat klinisk effekt. Såväl verkningsmekanismen för östrogenets gynnsamma effekt som den bakomliggande orsaken till den höga frekvensen av återkommande infektioner hos denna grupp är ofullständigt kartlagd.

En nyligen publicerad studie påvisar mekanismerna bakom östrogenets goda effekt hos postmenopausala kvinnor. Studien utgår från analyser av uroepitelceller som utsöndrats i urinen från menstruerande respektive postmenopausala kvinnor, där den senare gruppen behandlades med dagliga östrogenvagitorier under 14 dagar. Resultaten bekräftades i odlade celler och i musstudier. Hos kvinnor i klimakteriet visade studien två huvudsakliga fynd. För det första ledde östrogenbehandling till att slemhinnan i urinvägarna stärktes genom att uroepitelcellerna fick förbättrad förmåga att fästa till varandra och till epitelceller i djupare lager. För det andra ökade mängden antimikrobiella peptider, som verkar som kroppsegna antibiotika. Deras huvuduppgift är att motverka bakterieangrepp genom att döda invaderande bakterier. Studien visar att låga östrogennivåer underlättar för bakterierna att tränga in i epitelcellerna och de djupare vävnaderna där de undgår både antimikrobiella peptider och antibiotika och senare kan orsaka nya infektioner.

Hos menstruerande kvinnor fann man paradoxalt nog att antalet receptorer på epitelcellerna som har till uppgift att binda bakterierna till sig var högre än hos postmenopausala kvinnor, vilket underlättar för bakterierna att orsaka infektion. Det är därför uppenbart att östrogen fungerar som ett tveeggat svärd, med gynnsam effekt hos kvinnor i menopaus och motsatt effekt hos menstruerande kvinnor.

Sammantaget ger fynden stöd för lokalbehandling med östrogen till postmenopausala kvinnor med recidiverande urinvägsinfektioner.