I Lancet presenteras en studie i vilken man tittat på dödlighet kopplad till tobaksrökning inom olika grupper i Sydafrika. I studien har man delat upp landets invånare i tre grupper: afrikaner (africans), vita (white) och färgade (colored), där den sistnämnda utgörs av personer med blandat europeiskt och afrikanskt ursprung. Författarna har tittat på 481 640 dödsfall med känd orsak hos individer i åldern 35–74 år. Dödsfallen skedde mellan åren 1999 och 2007. De har delats in i två huvudsakliga grupper: rökrelaterade dödsorsaker (däribland tuberkulos, hjärt–kärlsjukdom och lungsjukdomar som KOL) och icke-rökrelaterade (till exempel HIV, leversjukdom och externa orsaker). Forskarna har också haft tillgång till uppgifter om huruvida den avlidne rökt.

Författarna beräknar att rökning bland färgade låg bakom 27 procent av dödsfallen hos män och 17 procent hos kvinnor. Hos vita var andelen 14 respektive 12 procent och hos afrikaner 8 respektive 2 procent. Skillnaderna i rökprevalens var mycket stora. 68 procent av färgade män var rökare; för kvinnorna var andelen 47 procent. För vita var siffrorna 46 respektive 28 procent. Färgade rökare hade i storleksordningen 50 procent högre mortalitet än jämnåriga färgade som inte rökte. Det innebär att den relativa risken att dö för rökare jämfört med icke-rökare var högre hos färgade än hos vita och afrikaner. Samtidigt är rökprevalensen mycket hög bland just färgade jämfört med övriga två grupper, vilket naturligtvis är ett observandum.

Resultatet kan sammanfattas med att man sett stora skillnader inom Sydafrika, med hög rökrelaterad dödlighet hos färgade och lägre hos vita och afrikaner. Studiens huvudförfattare Freddy Sitas understryker i en intervju behovet av förståelse av rökprevalensen inom olika grupper med olika kulturell bakgrund och olika socioekonomisk status. Sitas förespråkade för övrigt i mitten av 1990-talet att uppgifter om huruvida en individ rökt bör ingå i dödsbeviset för att underlätta monitoreringen av just rökrelaterad mortalitet. Förslaget blev verklighet för ett par år sedan, och uppgifter om rökning måste nu fyllas i när dödsbevis utfärdas i Sydafrika.