Talamotomi är ett neurokirurgiskt ingrepp mot svårbehandlad tremor. Metoden, som utvecklades på 1950-talet, innebär att delar av talamus förstörs. Den har nackdelen att den är invasiv med allt vad detta innebär i termer av infektionsrisk och risk att förstöra annan vävnad. I New England Journal of Medicine presenteras en studie i vilken man utfört ingreppet med hjälp av ultraljud, det vill säga icke-invasivt. Det rör sig om ett högintensivt ultraljud som går igenom skallbenet. För att rikta behandlingen mot rätt område i hjärnan har magnetkamera använts.

I studien har 15 patienter med svårbehandlad essentiell tremor ingått. Dessa var i åldrarna 53 till 79 år, snittåldern var 67 år. Man har inte inkluderat patienter med Parkinsons sjukdom. Ultraljudsbehandlingen har riktats mot den så kallade VIM-kärnan (ventral intermediate nucleus) i talamus. Ingreppet var unilateralt, dvs riktat mot en hjärnhalva.

Som effektmått har författarna bl a använt sig av skalan Clinical rating score for tremor för att följa hur skakningarna utvecklas efter ingreppet. Skalan graderar bland annat tremor i händerna på en skala mellan 0 och 32 poäng, där högre poäng innebär svårare skakningar. Snittvärdet var 20,4 poäng före ingreppet. När en ny mätning gjordes 12 månader efter ingreppet hade detta sjunkit till 5,2 poäng. Vid skattning med en skala för handikapp (»disability«) med poäng mellan 0 och 32 noterades också en markant förbättring efter ingreppet: snittpoängen sjönk från 18,2 till 2,8. Därtill sågs en påtaglig förbättring av livskvaliteten hos behandlade patienter. Såväl motoriska som sensoriska biverkningar noterades dock. Vissa patienter drabbades av problem med talet. Besvären var i de flesta fall övergående. Fyra patienter fick emellertid domningar som inte klingade av.

En uppenbar begränsning är att man inte gjort en blindad studie med behandlings- och kontrollgrupper, vilket gör det svårt att utvärdera hur stor placebokomponenten är i den samlade effekten. Resultaten är principiellt intressanta men måste givetvis verifieras i större studier innan metoden kan komma att nå bred användning.