USA är det land i världen som lägger mest pengar på sjukvård räknat per capita. För att kunna avgöra hur pengarna ska allokeras för att göra mest nytta krävs en grundläggande förståelse för hur sjukdomspanoramat förändras. I JAMA presenteras en sådan sammanställning, i vilken man tittat på utvecklingen under perioden 1990 till 2010. För att sätta saker i perspektiv har situationen i USA jämförts med 34 andra OECD-länder. Författarna har tittat på utvecklingen av 291 olika sjukdomar och skador samt 1 160 sequelae av dessa. Därtill har man undersökt 67 olika riskfaktorer för sjukdom.

Studien formligen svämmar över av intressant statistik. Det visade sig att medellivslängden i USA ökade med tre år under perioden, från 1990 års 75,2 år till 78,2 år vid mätningen 2010.  Sjukdomar/olyckor som orsakade flest förlorade levnadsår på grund av för tidig död (YLL, years of life lost) var år 2010 i tur och ordning ischemisk hjärtsjukdom, lungcancer, stroke, KOL, bilolyckor, självskadebeteende/suicid, diabetes, cirros, alzheimer och koloncancer. Värt att notera är att diabetes hade klättrat rejält under 20-årsperioden, från plats 15 vid mätningen år 1990 till en sjundeplats år 2010. Diabetes hade inte bara klättrat på listan relativt andra sjukdomar utan också ökat mycket kraftigt i absoluta termer vad gäller YLL. Även när det gäller alzheimer såg man en kraftig ökning under perioden 1990 till 2010, både relativt andra sjukdomar och i absoluta tal. En bidragande orsak till detta skulle emellertid kunna vara att man blivit bättre på att klassificera sjukdomen, skriver författarna som dock betonar att bättre klassificering inte är hela förklaringen; siffrorna visar en viktig trend med ökad sjukdomsbörda av alzheimer.

YLD (years lived with disease) är ett mått på antalet år som människor lever med en given sjukdom/åkomma. Listan över YLD toppas 2010 av ryggsmärta följt av depression. I stort är situationen oförändrad jämfört med 1990. Visserligen har YLD ökat i absoluta tal för de flesta sjukdomar under perioden 1990 till 2010 men det har skett i takt med att befolkningsmängd och medellivslängd ökat. Tittar man på riskfaktorer för olika sjukdomar noteras att övervikt orsakat en allt större sjukdomsbörda under perioden, men USA är som bekant heterogent och bilden varierar kraftigt mellan olika städer och delstater.

Den internationella jämförelsen med andra rika länder kan sammanfattas med att utvecklingen i USA under 1990 till 2010 var ganska dålig och inte höll takt med jämförbara länder trots de astronomiska summor som amerikanerna lägger på sjukvård. Särskilt ligger man efter vad gäller stroke, koloncancer och fallolyckor för män, och för kvinnor särskilt vad gäller stroke.