Autoreferat. Akut försämring av njurfunktionen, akut njurskada, är inte ett obetydligt fynd hos en svårt sjuk patient utan en del av sjukdomspanoramat. Vid hjärtkirurgi är akut njurskada vanlig, och även små förändringar i serumkreatinin postoperativt leder till ökad dödlighet på både kort och lång sikt. Akut njurskada är också kopplad till försämrad njurfunktion på lång sikt, vilket i sig kan påverka prognosen negativt. Orsaken till den ökade dödligheten efter akut njurskada är inte helt kartlagd, och utöver påverkad njurfunktion diskuteras ett flertal patofysiologiska kopplingar. En teori är att akut njurskada kan orsaka akuta skador på andra organ. Djurexperimentella studier har visat att akut njurskada leder till förändringar i hjärtats struktur och funktion inom 48 timmar. Kopplingen mellan akut njurskada och dess akuta effekter på andra organ är dock dåligt kartlagd.

Målet med studien var att undersöka om akut njurskada efter kranskärlskirurgi leder till ökad risk att nyinsjukna i hjärtsvikt. 24 018 patienter som genomgick en första elektiv isolerad kranskärlsoperation åren 2000–2008 i Sverige inkluderades. Data inhämtades från registret Swedeheart, där alla patienter som genomgått hjärtkirurgi sedan 1992 finns registrerade. Information om sjukhusvård för hjärtsvikt hämtades från Socialstyrelsens Patientregister. Akut njurskada definierades som en ökning av postoperativt serumkreatinin och delades in i tre stadier: stadium 1, 26–44 mmol/l, stadium 2, 44–88 mmol/l och stadium 3, >88 mmol/l. Utfallet definierades som sjukhusvård med hjärtsvikt som huvuddiagnos. Hazardkvoter (HR) med 95 procents konfidensintervall (KI) beräknades för varje stadium av akut njurskada och justerades för förväxlingsfaktorer. Under en medeluppföljningstid på 4,1 år sjukhusvårdades 5,3 procent (n = 1 325) av patienterna för hjärtsvikt. Efter multivariat justering för ålder, kön och andra förväxlingsfaktorer var den relativa risken för hjärtsvikt ökad med 60 procent vid stadium 1 (HR 1,60; 95 procents KI 1,34–1,92), med 87 procent vid stadium 2 (HR 1,87; 95 procents KI 1,54–2,27) och nästan fördubblad (HR 1,98; 95 procents KI 1,53–2,57) vid stadium 3.

Resultaten visar att akut njurskada i samband med hjärtkirurgi är förknippad med ökad risk för att nyinsjukna i hjärtsvikt även efter justering för flertalet förväxlingsfaktorer. En svaghet med studien är att det inte gick att uttala sig om huruvida akut njurskada snarare var en markör för skada på hjärtat under operationen än belägg för ett kausalsamband mellan akut njurskada och påverkan på hjärtat, som senare lett till insjuknande i hjärtsvikt.