I Nature Genetics presenteras en studie i vilken man identifierat 48 gener som kan kopplas till multipel skleros och som tidigare varit okända i detta sammanhang. Multicenterstudien omfattar 84 forskargrupper från 13 länder, däribland Sverige. Bland annat har forskare från Karolinska institutet ingått.

I ett första steg har författarna gjort en genetisk analys, en så kallad helgenomundersökning (GWAS), vilket innebär att man letat mycket brett i hela genomet. 14 498 patienter med MS har ingått. Patienterna har jämförts med 24 091 friska kontroller.

Ett antal intressanta kandidatområden i genomet har identifierats. Dessa har sedan analyserats i ännu en kohort med ytterligare 14 802 MS-patienter och 26 703 kontroller. Samtliga deltagare i båda kohorter är av europeiskt ursprung.

Ur de båda kohorterna har 48 nyupptäckta »MS-gener« identifierats, vilket innebär att antalet kända gener som kan kopplas till MS nästan fördubblats. Gener som sedan tidigare redan kopplats till sjukdomen kunde för övrigt verifieras i den aktuella studien. Tillsammans svarar de nyupptäckta generna för i storleksordningen 20 procent av den totala genetiska risken för MS. Enskilda gener, det vill säga varje gen var för sig, spelar bara en blygsam roll i den totala risken för sjukdomen.

Intressant i sammanhanget är att många av de identifierade generna tidigare visats spela en roll i andra autoimmuna sjukdomar vid sidan av MS.

Studien är den hittills största i sitt slag. I storleksordningen 2,5 miljoner människor världen över lider av MS. Patogenesen är ofullständigt känd men att ärftlighet spelar in är klarlagt.