Forskare från Spanien har lyckats få celler att backa i utvecklingen och bli så kallade iPS (inducerade pluripotenta stamceller), vilket innebär att cellerna har samma egenskaper som de ursprungliga stamceller som bildas efter en befruktning. Detta betyder i princip att iPS kan utvecklas till vilken celltyp som helst. Den uppmärksammade stamcellsstudien har presenterats i Nature. Det som skiljer den från tidigare studier är att man lyckats genomföra omprogrammeringen av cellerna in vivo.

Metoden författarna använt är att påverka fyra olika gener (Oct4, Sox2, Klf4 och c-Myc) hos försöksdjuren, något som för övrigt varit mycket tidskrävande. Därefter visade det sig att det fanns iPS i djuren. Fascinerande nog hade de nybildade stamcellerna organiserat sig i strukturer som påminner om ett embryo. De embryoliknande strukturerna fanns i många olika organ, särskilt i bukorganen och blodet.

I studien har man således valt att låta vuxna celler backa i utvecklingen till stamceller. Det finns visserligen tidigare publicerade studier (bl a i Nature 2007) där man låtit omprogrammering från en celltyp till en annan ske in vivo, men då från en vuxen celltyp till en annan vuxen celltyp. De aktuella rönen skulle kunna visa sig betydelsefulla för området regenerativ medicin då de i förlängningen möjliggör att vävnad kan odlas på plats inne i kroppen, t ex nya neuron efter en stroke. Innan sådana applikationer kan bli aktuella krävs naturligtvis betydligt mer forskning. En av studiens författare kommenterar rönen i Nature med att »vi har lyckats åstadkomma omprogrammering. Nu återstår att visa regenerering«.