I en studie publicerad i Nature har man undersökt om datorspelande kan påverka den kognitiva förmågan hos äldre. 46 individer mellan 60 och 85 år lottades till tre grupper. En grupp fick spela ett för ändamålet specialdesignat datorspel där man kör bil och ska reagera på skyltar. Det som tränas är simultankapacitet. Svårighetsgraden i spelet anpassas efter deltagarnas förmåga. Ju bättre de blir, desto svårare blir spelet.  En annan grupp fick spela en förenklad form av spelet där de antingen körde bil (utan skyltar) eller fick se skyltar som de sedan skulle reagera på. Båda momenten förekom inte samtidigt, vilket således innebär att simultankapaciteten inte tränades. En kontrollgrupp fick inte spela överhuvudtaget. Spelandet pågick en timme per gång tre gånger i veckan under en månads tid, vilket således totalt blir tolv timmar. Efter perioden blev de som spelat »simultankapacitetsspelet« (både köra och se skyltar) mycket bättre på spelet. Förbättringen var för övrigt så pass kraftig att de presterade bättre än en grupp 20-åringar när dessa fick spela spelet för första gången. Men deltagarna blev inte bara bra på datorspelet. När simultankapaciteten undersöktes efter att spelperioden var över visade det sig att gruppen som tränat på detta, det vill säga spelat simultankapacitetsspelet, förbättrats rejält.

Det intressanta är att den förbättrade simultankapaciteten höll i sig i sex månader efter studieperiodens slut. Dessutom var det inte bara moment som övats i spelet som stärktes. Även uppmärksamhet och arbetsminne förbättrades hos dem som spelat simultankapacitetsspelet. Deltagarnas hjärnor undersöktes med EEG och författarna noterade att de som spelat simultankapacitetsspelet hade påverkad aktivitet i delar av frontala kortex, en region som har en känd funktion vad gäller kognitiva förmågor, vilket skulle kunna förklara fynden. Resultaten kommenteras av författarna med att hjärnan är plastisk högt upp i åldrarna och att kognitiv träning, t ex genom datorspel, kan ge bra effekt vad gäller att bromsa den gradvisa kognitiva försämring som kommer med ökad ålder. Värt att notera är att den aktuella studien är begränsad i sin omfattning vad gäller antalet deltagare.