Depressionsdiagnostik bygger i hög utsträckning på skattning enligt olika skalor. Det har hävdats att detta kan resultera i underdiagnostik av depression hos män, då män till viss del kan uppvisa annorlunda symtom än kvinnor. I JAMA Psychiatry har man undersökt betydelsen av olika skattningsskalor. I studien har man utgått från 5 692 vuxna individer från USA. Dessa har i sin tur ingått i ett material på närmare 10 000 individer som anses som ett nationellt representativt urval och som screenats avseende mental hälsa. De närmare 5 700 individerna som ingår i den aktuella studien valdes ut då de någon gång i livet bedömdes ha uppfyllt kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

Deltagarna har testats med två olika depressionsskattningsskalor. Den första, MSS (Male symptoms scale), fokuserar på symtom som är vanligare hos män vid depression, exempelvis irritabilitet, aggressivitet, hyperaktivitet och risktagande. Den andra skalan, GIDS (Gender inclusive depression scale), är mer könsneutral. Den inkluderar dels samma parametrar som MSS men fokuserar också på mer ”traditionellt” depressiva symtom.

Det visade sig att när den ”manliga skattningsskalan” MSS användes klassades 26,3 procent av männen som deprimerade jämfört med 21,9 av kvinnorna. När GIDS-skalan användes var andelarna i stället 30,6 respektive 33,3 procent. Resultaten sammanfattas med att det finns risk för underdiagnostik av depression hos män när skattningsskalor används eftersom flera av skalorna inte fokuserar på symtom som ofta förekommer hos män. Det är i dag vanligare att kvinnor diagnostiseras med depression än män, men det innebär inte nödvändigtvis att sjukdomen är vanligare hos kvinnor. Författarna hoppas att resultaten ska leda till att synen på depression ändras. De uppmanar kliniskt verksamma läkare och sjukvårdspersonal att vara observanta på irritabilitet, aggressivitet och substansmissbruk när någon utvärderas avseende depression.