I Danmark gjorde man för ett par år sedan en stor satsning för att öka kunskapen kring hjärt–lungräddning; till exempel blev träning i HLR obligatorisk i landets alla skolor och i samband med att man tar körkort. Stora mängder instruktionsmaterial gjordes gratis tillgängligt för allmänheten. Ansträngningarna tycks ha givit resultat.

I JAMA presenteras en studie i vilken forskare undersökt hur många som både får HLR och som överlever vid hjärtstillestånd som sker ”ute på stan”, dvs utanför sjukhus, och som inte bevittnas av medicinsk personal. Författarna har med hjälp av registerdata identifierat 19 468 fall av hjärtstillestånd på grund av kardiella orsaker som inträffade under åren 2000–2010. Medelåldern hos de drabbade var 72 år, och två tredjedelar var män.

Andelen fall där hjärt–lungräddning gavs av någon som bevittnat händelsen mer än fördubblades: från 21,1 till 44,9 procent under perioden. Överlevnaden förbättrades markant. År 2000 överlevde 7,9 procent av patienterna fram till sjukhus jämfört med 21,8 procent ett decennium senare. 30-dagarsöverlevnaden steg från 3,5 till 10,8 procent under perioden och ettårsöverlevnaden från 2,9 till 10,2 procent. Som ett led i satsningen på hjärt–lungräddning i Danmark har man ställt ut ett stort antal defibrillatorer på offentliga platser; totalt finns runt 15 000 sådana utanför sjukhus i landet. Dessa användes dock blygsamt, och bara ett fåtal patienter med hjärtstillestånd defibrillerades av icke-medicinsk personal som bevittnade händelsen. Andelen defibrillerade var 2,2 procent år 2010 vilket kan jämföras med 1,1 procent år 2000.

Studien är en observationsstudie som inte tittat på kausalsamband. Det behöver med andra ord inte vara så att det är ansträngningarna för att öka medvetenhet kring hjärt–lungräddning som ligger bakom sambandet även om det naturligtvis ligger nära till hands att misstänka det. Den förbättrade överlevnaden kan dessutom bero på andra steg i vårdkedjan än hjärt–lungräddningen. En annan begränsning är att man inte tittat på neurologiska sequelae bland de patienter som genomgått hjärt–lungräddningen och överlevt.