Individer som profylaktiskt behandlas antiviralt för att minska risken att smittas av HIV tar inte större sexuella risker. Det visar en studie som presenteras i Lancet Infectious Diseases. Bakgrunden är en studie som presenterades 2011 i vilken en grupp HIV-negativa individer fick antiviral behandling i skyddande syfte då de löpte ökad risk att smittas av viruset på grund av att de levde med en HIV-positiv partner. Det visade sig att behandlingen hade avsedd effekt.

De individer som nu studerats ingick således i studien som presenterades 2011 och fick profylaktisk behandling utan att veta om denna gav effekt. Frågan man nu undersökt är om de förändrade sitt sexuella beteende och tog mer risker efter att de fått kunskap om den skyddande effekten. Totalt har man undersökt egenrapporterade uppgifter från 3 024 individer, både män och kvinnor.

Det visade sig att de studerade hade i genomsnitt 59 oskyddade samlag per 100 personmånader innan resultaten från den profylaktiska studien presenterades. Siffran efter studien var lägre; 53 oskyddade samlag per 100 person-månader. En möjlig förklaring till att man noterade färre oskyddade samlag efter att resultaten blev kända är att alla deltagare fick information om HIV-överföring under studiens gång, vilket skulle kunna ha bidragit till att deltagarna blev mer försiktiga.

En statistiskt signifikant ökning i antal oskyddade samlag noterades dock efter att studieresultaten publicerades 2011, och det gäller samlag med en annan person än den egna partnern. Det rör sig dock om en blygsam effekt och författarna konstaterar sammanfattningsvis att HIV-profylax inte tycks leda till ett substantiellt ökat sexuellt risktagande.

Den nu aktuella studien har finansierats av Bill och Melinda Gates stiftelse.