I en dansk studie presenterad i JAMA Psychiatry har en grupp forskare undersökt om det finns ett samband mellan förhöjd nivå av CRP och depression. Undersökningen bygger på data från två kohorter med slumpvis utvalda vuxna danskar. Det är ett stort material, totalt har 73 131 individer ingått i studien. Författarna har haft tillgång till deltagarnas CRP-värde och utifrån detta delat in dem i fyra grupper: <1, 1–3, 3–10 och >10 mg/l.

Utifrån registerdata har man kontrollerat om de förskrivits antidepressiv medicin eller någon gång legat inne på sjukhus för depression. Författarna har i ett första steg gjort en tvärsnittsstudie, en «ögonblicksbild« av populationen. Resultaten visar ett samband mellan CRP-nivå och depression, det var i storleksordningen dubbelt så vanligt att individer med CRP >10 mg/l legat på sjukhus för depression eller nyligen hämtat ut antidepressiva mediciner jämfört med individer med CRP <1 mg/l. Sambandet var dosberoende; ju högre CRP-nivå desto vanligare att individen sjukhusvårdats för depression eller hämtat ut mediciner. Man gick därför vidare med en prospektiv analys och tittade på om det var vanligare att patienter med högt CRP blev inlagda på sjukhus för depression. Så visade det sig vara.

Resultaten står sig även efter att författarna justerat för BMI och förekomst av kroniska sjukdomar. Resultaten är intressanta men kausalsambandet återstår att utforska. Inflammation skulle hypotetiskt kunna leda till depression, bl a tros proinflammatoriska cytokiner kunna inducera enzymet indolamin-2,3-dioxiygenas, vilket i förlängningen leder till minskad produktion av serotonin. Men det finns även mekanismer för ett omvänt samband: psykisk stress kan, t ex via HPA-axeln, initiera en inflammatorisk reaktion. Skulle framtida forskning visa att inflammation faktiskt ökar risken för depression öppnas naturligtvis många intressanta möjligheter, som att lägga till antiinflammatorisk medicinering vid sedvanlig antidepressiv behandling.