Kortikosterioder är en grundbult i behandlingen av svår alkoholhepatit, en sjukdom som obehandlad innebär mycket hög mortalitet. Alla patienter svarar emellertid inte på behandlingen, som dessutom kan vara kontraindicerad, t ex om patienten har en pågående infektion. Ibland används därför pentoxifyllin, en hämmare av enzymet fosfodiesteras. Nu har effekten av pentoxifyllin i kombination med kortison undersökts i en studie som presenteras i JAMA.

Undersökningen har bedrivits vid 24 olika centrum i Frankrike och Belgien. De 270 patienter som inkluderats är mellan 18 och 70 år och hade alla en biopsiverifierad hepatit och ett omfattande missbruk, definierat som minst 50 gram alkohol per dag för män och 40 gram för kvinnor, vilket motsvarar 5 glas vin per dag för män och 4 glas för kvinnor. Deltagarna hade också en poäng enligt Maddreys formel (vilken baseras på bilirubin och protrombin) på minst 32. Patienterna delades upp i två grupper och behandlades i 28 dagar. En grupp fick kortikosteroider (40 mg per dag) i kombination med pentoxifyllin (400 mg per dag) medan en kontrollgrupp bara fick kortikosteroider. Primärt effektmått var sexmånadersöverlevnad. Resultaten kan sammanfattas med att det inte förelåg några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna. Överlevnaden sex månader efter behandling var kring 70 procent i båda grupperna, vilket således innebär att pentoxifyllin inte gav någon ytterligare behandlingseffekt utöver kortison.