I Lancet presenteras en metaanalys i vilken man undersökt effekten av tillskott av D-vitamin till friska vuxna. Det är forskare i Nya Zeeland som gjort sammanställningen som omfattar 23 studier från olika länder, vilka i sin tur inkluderat totalt 4 082 friska vuxna individer med en genomsnittsålder på 59 år. De allra flesta (92 procent) av studiedeltagarna är kvinnor. Frågan man ställt är om tillskott av D-vitamin stärker benmineraltäthet mätt i höft, ryggrad och överarm.

Doserna av D-vitamin varierade i de olika materialen men uppgick i en majoritet av studierna till 800 IE per dag eller mer. I genomsnitt följdes deltagarna i två år.

Resultaten visar att D-vitamintillskott inte var förknippat med ökad benmineraltäthet. Visserligen sågs en liten men statistiskt signifikant ökning av tätheten mätt i lårbenshalsen hos individer som åt D-vitamin. Ökningen är dock så liten att den sannolikt är kliniskt irrelevant, skriver författarna.

Huruvida det kan finnas subgrupper för vilka tillskott av D-vitamin ger effekt är en naturlig följdfråga. För att kunna svara på det tittade forskarna specifikt på individer med låga koncentrationer av 25-hydroxivitamin D vid respektive studies början, och därtill på patienter som fått långvarig behandling (över två år), med tillskotten. Trots detta gick det inte att hitta grupper där tillskotten gav effekt på benmineraltäthet. Inte heller när man delade upp deltagarna utifrån ålder kunde man hitta grupper som kunde vara betjänta av tillskott för att öka sin benmineraltäthet.

Författarna sammanfattar resultaten med att tillskott av D-vitamin är onödigt för friska vuxna utan specifika riskfaktorer för osteoporos. Värt att notera är att man i studien bara tittat på benmineraltäthet och inte det viktigaste utfallsmåttet – antal frakturer.