Screening för kolorektal cancer med koloskopi minskar både incidens och mortalitet i upp till 15 år, visar en av de största och längsta studierna som gjorts enligt data från två USA-kohorter med totalt 88 902 deltagare följda i 22 år, motsvarande 1 738 396 personår.

 Studien analyserade grupper som genomgått enbart sigmoideoskopi eller komplett koloskopi.  I den samlade kohorten var den totala multivariata hazardkvoten för kolorektal cancer 0,57 (95  procents konfidensintervall 0,45–0,72) efter polypektomi, 0,60 (0,53–0,68) efter enbart negativ sigmoideoskopi och 0,44 (0,38–0,52) efter negativ koloskopi, jämfört med kohorter som inte genomgått någon endoskopi.

Mortaliteten i kolorektal cancer reducerades likaså; multivariat hazardkvot i sigmoideoskopigruppen var 0,59 (95  procents konfidensintervall 0,45–0,76) respektive 0,32 (0,24–0,45) i koloskopigruppen. Man beräknar att 40 procent av de kolorektalcancerfall som utvecklades under uppföljningsperioden skulle ha kunnat förhindrats om samtliga deltagare genomgått koloskopi.

Omfattande subgruppsanalyser utfördes, bland annat avseende livsstilsfaktorer som BMI, rökning, konsumtion av rött kött, alkohol och ASA-konsumtion (den sistnämnda förelåg för övrigt i frekvenserna 40–57 procent), men endoskopieffekterna kvarstod.

I kolorektala tumörer identifierade inom 5 år efter senaste koloskopin påvisades högre frekvens av riskmolekylära drag, såsom mikrosatellitinstabilitet och DNA-metylering, indikerande en mer aggressiv cancertyp.

Riskreduktionen kvarstod i upp till 15 år efter den senaste negativa koloskopin för låg-riskpersoner, medan den varade upp till 5 år för personer med extraherade polyper. Dessa data är i linje med internationella rekommendationer för screeningintervall på 10 år för icke-riskpersoner respektive 5 år för riskindivider. Upprepade koloskopier medförde en successiv riskreduktion, från hazardkvot 0,43 efter första negativa undersökningen (95 procents konfidensintervall 0,35–0,51) till 0,32 efter andra respektive 0,23 efter den tredje.

Studien är således ytterligare ett stöd för den nu i Sverige rekommenderade och successivt införda koloskopiscreeningen.

 

Länk till nyligen publicerad Cochrane-rapport (se även kommentaren »Norsk Cochrane-översikt nedan): 
Flexible sigmoidoscopy versus faecal occult blood testing for colorectal cancer screening in asymptomatic individuals