I Lancets nya ”systertidskrift” Lancet Global Health presenteras en studie av något som orsakar enormt lidande men som sällan berörs i medicinska undersökningar: våldtäkt. Studien har utförts av forskare knutna till FN. Den har bedrivits i sex länder i Asien: Bangladesh, Kina, Kambodja, Indonesien, Papua Nya Guinea och Sri Lanka. 10 178 män har fått svara på frågor om de någon gång våldtagit en kvinna. För att öka chanserna att männen skulle svara sanningsenligt var de inte övervakade när de besvarade frågorna.

Resultatet är chockerande. Det visade sig nämligen att 24 procent angav att de någon gång våldtagit en kvinna, antingen den egna partnern eller en annan kvinna. Klart vanligast var att den våldtagna var den egna partnern, men 6–9 procent (beroende på land) uppgav att de någon gång våldtagit någon annan än den egna partnern. Andelen skiljer sig mellan olika länder. I Bangladesh angav till exempel fyra procent av männen att de våldtagit en kvinna som inte var den egna partnern. I delar av Papua Nya Guinea var andelen 41 procent. Männen som uppgav att de någon gång våldtagit en kvinna som inte var den egna partnern fick ange anledningen till våldtäkten. 73 procent uppgav att de tyckte att de hade rätt till sex oavsett om samtycke förelåg. 38 procent angav ”ilska och bestraffning” (anger and punishment), medan 27 procent ansåg att alkohol låg bakom (det gick att ange flera anledningar). 

Mer än hälften av männen som uppgav att de utfört en våldtäkt svarade att de bara våldtagit en kvinna, medan hela 16 procent uppgav att de våldtagit minst fyra kvinnor. En på 25 (4 procent) angav att de våldtagit minst tio kvinnor. Intressant är också att mer än hälften (57 procent) av samtliga män som uppgav att de någon gång begått en våldtäkt hade gjort detta första gången när de var i tonåren. 37 procent av de män som angav att de våldtagit flera kvinnor uppgav att de själva utsatts för övergrepp.

Vi har under senare tid sett ett antal avskyvärda och uppmärksammade fall, till exempel den kvinnliga student i New Delhi som avled i december 2012 efter att ha utsatts för en gruppvåldtäkt. Det kan, utifrån den aktuella studien, sättas i relation till att 5 procent av männen i Kambodja uppgav att de någon gång deltagit i en gruppvåldtäkt, medan andelen var ofattbara 14 procent i Papua Nya Guinea. De siffror som presenteras i den aktuella studien är jämförbara med en studie från Sydafrika som presenterades härom året i PLoS One. I den uppgav 37 procent av alla tillfrågade män att de någon gång våldtagit en kvinna.

I Lancet Global Health kommenteras artikeln med att det krävs kunskap för att förhindra och förebygga våldtäkter, vilket den aktuella undersökningen bidrar med.