I New England Journal of Medicine (NEJM) presenteras en omfattande studie av ett HIV-vaccin. Resultatet är en besvikelse. Vaccinet går under namnet DNA/rAd5. Det har prövats vid 21 amerikanska centrum och i studien har 2 504 HIV-negativa individer mellan 18 och 50 års ålder som löper ökad att smittas av HIV ingått, samtliga homosexuella män eller transsexuella män som bytt kön.

Deltagarna HIV-testades och fick information om hur man reducerar risken för HIV. Därefter lottades de till två lika stora grupper där den ena gruppen gavs vaccin och den andra placebo. Efter att ha följt grupperna med löpande HIV-test står det klart att vaccinet inte ger något skydd, tvärtom var det något fler som smittades av HIV i gruppen som vaccinerats. Primärt effektmått var antal HIV-smittade efter 28 veckor vilket uppgick till 2,8 procent i vaccingruppen och 2,3 procent i kontrollgruppen. Skillnaden mellan grupperna i andel HIV-smittade är dock inte statistiskt signifikant.

Resultaten innebär att studien har stoppats och inga fler patienter kommer att vaccineras. Undersökningen är en i raden av misslyckade försök med HIV-vacciner. Det enda vaccin som hittills visats ge viss effekt går under namnet ALVAC/GP120 och är en kombination av två olika vacciner.

Lovande resultat från en studie som genomförts i Thailand presenterades 2009 i NEJM. Ytterligare studier kring ALVAC/GP120 planeras under de kommande två åren. Författarna till den nu aktuella undersökningen konstaterar nedslaget att det i dag gått 30 år sedan HIV upptäcktes. Trots det finns det fortfarande inte ett säkert och effektivt vaccin inom räckhåll.