Akut bronkit, med hosta som kardinalsymtom, är en vanlig orsak till besök i primärvården. Tillståndet är oftast virusutlöst, och går vanligen över på två till tre veckor. Till skillnad från pneumoni saknas vid akut bronkit allmänpåverkan, förhöjt CRP och fokala auskultationsfynd.

Svenska och internationella behandlingsrekommendationer är att avstå från antibiotikaförskrivning till tidigare lungfriska med akut bronkit. Eftersom tillståndet betraktas som till stor del inflammatoriskt, skulle NSAID-preparat i teorin kunna ha effekt på huvudsymtomet (hosta).

På nio primärvårdscentrum i Spanien genomfördes en enkelblindad, randomiserad studie där 416 i övrigt friska vuxna med akut bronkit och missfärgat sputum randomiserades till en av tre olika, tio dagar långa behandlingsregimer. I tre doser gavs vardera 600 mg ibuprofen, 500 mg/125 mg amoxicillin–klavulansyra, eller placebo. Symtomen utvärderades i självskattningsformulär.

Studiens primära utfallsmått, duration av frekvent hosta, var något lägre hos de patienter som fått ibuprofen (9 dagar; 95 procents konfidensintervall 8–10 dagar) jämfört med dem som fått antibiotika (11 dagar; 95 procents konfidensintervall 10–12 dagar) eller placebo (11 dagar; 95 procents konfidensintervall 8–14 dagar), men skillnaden var inte statistiskt signifikant. Biverkningar var vanligare vid behandling med antibiotika (12 procent) än med ibuprofen (5 procent) eller placebo (3 procent) (p < 0,01).

Varken NSAID-preparat eller antibiotika tycks således kunna förkorta sjukdomstiden hos patienter med okomplicerad akut bronkit och missfärgat sputum.