Planerat kejsarsnitt innebär inte minskad risk för svåra komplikationer jämfört med vaginal förlossning vid tvillingfödsel. Det visar en studie som presenteras i New England Journal of Medicine.

Multicenterstudien har gjorts vid 106 centrum i 25 länder och omfattar data från 2 804 kvinnor, samtliga gravida i veckorna 32 till och med 38 med tvillingar, som genomgått en normal graviditet. Den tvilling som var »först på tur« att födas låg i samtliga fall med huvudet nedåt, vilket är normalt. Kvinnorna randomiserades till två lika stora grupper. En grupp genomgick normal vaginal förlossning, medan den andra gruppen genomgick ett planerat kejsarsnitt – vilket skedde under graviditetsveckorna 37 och 38. Primärt effektmått var antal fall där något av barnen antingen avlidit eller drabbats av svåra komplikationer (serious neonatal morbidity).

Hur kvinnorna skulle föda kunde, av enkelt insedda skäl, inte följas hundraprocentigt. Av de kvinnor som lottats till planerat kejsarsnitt fullföljdes detta som planerat i 91 procent av fallen. För resterande 9 procent skedde förlossningen vaginalt då värkarbetet påbörjades före det planerade snittet.

Bland kvinnorna som lottats till vaginal förlossning blev det i 44 procent av fallen, av olika anledningar, nödvändigt med kejsarsnitt. Detta var dock inte oväntat, givet att tvillingförlossningar ofta är komplicerade.

När man jämförde kejsarsnitt med vaginal förlossing noterades inte några statistiskt säkerställda skillnader vad gäller mortalitet eller morbiditet; ungefär 2 procent av barnen i båda grupperna avled eller drabbades av svåra komplikationer. Andelen dödsfall/svåra komplikationer var till och med något högre i gruppen som genomgått kejsarsnitt (2,2 procent) jämfört med gruppen som förlöst vaginalt (1,9 procent).

Resultatet sammanfattas med att kejsarsnitt inte är säkrare än vaginal förlossning vid tvillingfödsel efter normal graviditet. Resultaten kan dock inte generaliseras till andra förlossningssituationer än dem som studerats.