I en studie gjord i Indien man undersökt om sms-meddelanden kan minska risken för utveckling av typ 2-diabetes hos patienter med nedsatt glukostolerans. Undersökningen har gjorts 2009 till 2012 och omfattar 537 indiska män mellan 35 och 55 år gamla som alla hade nedsatt glukostolerans. Samtliga deltagare fick vid studiens början personlig rådgivning kring kost och motion och om hur de kunde förebygga utvecklingen av diabetes. En interventionsgrupp fick därtill sms som uppmanade dem att följa råden. Meddelandena kunde lyda »Sitter du ner på jobbet? Res dig i så fall och ta en kort promenad« eller »Fysisk aktivitet hjälper till att hålla ditt blodsocker på en bra nivå«. Två till fyra sms-meddelanden skickades per vecka; deltagarnas egna preferenser styrde både antalet sms och när på dygnet dessa skickades. Glukostoleransen mättes vid flera tillfällen, och primärt effektmått var andel deltagare i respektive grupp som utvecklade typ 2-diabetes efter 24 månader. Det visade sig att en lägre andel av individerna i sms-gruppen (18 procent) utvecklade diabetes jämfört med kontrollerna som inte fått sms (27 procent). Vad skillnaderna i sin tur beror på är oklart.  BMI, midjemått, andel kroppsfett, blodtryck eller egenrapporterad motion skiljde sig nämligen inte mellan sms- och kontrollgruppen. Däremot såg man att sms-gruppen egenrapporterade energiintag var något, men långt ifrån markant, lägre än kontrollernas. Uppenbara begränsningar med studien är att den endast inkluderar män – dessutom endast arbetande män. Studenter, arbetslösa eller pensionerade finns inte representerade.

I dag finns 285 miljoner vuxna människor med diabetes. Siffran befaras öka till 439 miljoner år 2030. Att försöka begränsa denna utveckling är naturligtvis en enorm utmaning. Det finns i dag 7,1 miljarder människor på jorden och smått ofattbara 6,8 miljarder mobiltelefonabonnemang. Att använda mobiltelefonen som en plattform för att sprida hälsokommunikation innebär stora möjligheter, inte minst i låg- och medelinkomstländer där möjligheter till preventiva insatser mot sjukdomar som diabetes ofta är begränsade. I en kommentar till artikeln i Lancet konstateras att studien visar att sms kan vara en både billig och effektiv metod vad gäller att åstadkomma beteendeförändringar och därigenom förebygga kroniska sjukdomar. Det sistnämnda exemplifieras med att antalet patienter som behövde få sms-påminnelserna för att ett fall av diabetes skulle undvikas bara var elva.