Det finns stora globala skillnader i lungfunktion hos människor som inte röker eller som tidigare rökt begränsat. Det visar en studie i Lancet Respiratory Medicine, i vilken en grupp forskare undersökt hur lungfunktionen skiljer sig mellan människor i olika delar av världen. Totalt har man analyserat data från 38 517 friska människor i 17 länder. Deltagarna, som är i åldrarna 34 till 80 år, hade under hela livet maximalt rökt fem paketår, vilket motsvarar att de under maximalt fem års tid rökt ett paket om dagen. Individer som rökt mer än så har inte inkluderats. Gravida har heller inte inkluderats. Författarna har haft tillgång till lungparametrar som FEV1 (forcerad exspiratorisk volym under en sekund) och FVC (forcerad vitalkapacitet).

Överlag såg man att högre ålder var förknippad med sämre lungkapacitet medan lång kroppslängd och manligt kön var förknippade med bättre kapacitet. Resultat som med andra ord inte var särskilt förvånande. Vad som däremot förvånade var att skillnaderna i lungfunktion var stora geografiskt. I Europa och USA var lungfunktionen överlag bäst. I södra Asien var FEV1 i genomsnitt 31,3 procent lägre än i Europa/USA, medan FEVi Afrika söder om Sahara och i Mellanöstern var 20,9 respektive 11,2 procent lägre än i Europa/USA. Dessa skillnader noterades trots att man justerat för faktorer som kön, ålder och kroppslängd. Liknande skillnader sågs även när man tittade på FVC. Vad beror det då på? En potentiell förklaring är att det finns genetiska skillnader i lungfunktion mellan människor i olika delar av världen. Författarna tror dock att socioekonomiska faktorer, exponering för miljöföroreningar och nutrition sannolikt spelar en större roll. I en uppföljning till studien kommer man att analysera om just dessa faktorer kan förklara de observerade skillnaderna. Vid sidan av att studien visar på skillnader i lungfunktion mellan olika länder är den dessutom viktig då den delvis omdefinierar vad som är referensvärden för lungfunktion i olika delar av världen.