I JAMA beskrivs en undersökning av en tvärdisciplinär strategi för att behandla alkohol- och drogmissbruk. 563 patienter i Bostonområdet med omfattande missbruk har ingått. Majoriteten av patienterna inkluderades i studien efter att de vårdats inneliggande för avgiftning/abstinensbehandling. En majoritet var dessutom beroende av en annan drog vid sidan av alkohol och hade intagit drogen under den senaste månaden innan de kom med i studien.

Deltagarna inkluderades i studien under perioden 2006 till 2008 och lottades till två lika stora grupper. Den ena gruppen gavs tillgång till »chronic care management« (CCM). Det innebär i korthet ett skräddarsytt program där flera discipliner inom sjukvården samarbetar nära för att hjälpa patienten. Patienten tilldelades en sjuksköterska som koordinerade insatser från bl a internmedicinare och psykiatrer specialiserade på beroendemedicin. Vid sidan av medicinsk hjälp ingick även socialarbetare. Patienterna i CCM-gruppen följdes nära; de träffade t ex sköterskan och övriga specialister flera gånger i veckan under perioder av studien.

Kontrollgruppen fick vanlig vård, vilket omfattade remiss till en läkare inom primärvården. De kunde därefter få tillgång till andra specialister, men bara om de fick remiss för detta.

Primärt effektmått var om patienten tolv månader efter att studien påbörjats lyckades hålla sig ifrån droger och allvarligt drickande, vilket definierats som minst 22 enheter alkohol (drinkar, glas vin) i veckan. Uppgifterna om missbruk var självrapporterade. Det visade sig kort och gott inte föreligga några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna: 44 respektive 42 procent i CCM-gruppen respektive kontrollgruppen rapporterade frihet från droger och allvarligt drickande. Inte heller när man tittade på biomarkörer eller hälsorelaterad skattad livskvalitet såg man några säkerställda skillnader mellan CCM- och kontrollgruppen.

Ett multidisciplinärt angreppssätt har visat sig framgångsrikt vid kroniska sjukdomar som diabetes. Vid alkohol- och drogmissbruk tycks det emellertid inte fungera lika bra, visar studien som är en av de största i sitt slag. Författarna är både förvånade och besvikna över resultatet. En uppenbar invändning är att de patienter som ingick hade svåra missbruksproblem med både alkohol och andra droger. Kanske skulle resultatet blivit ett annat om patienter med lindrigare missbruk hade ingått.