I Lancet Oncology presenteras en studie i vilken man har undersökt de ekonomiska konsekvenserna av cancer i Europa. 2,45 miljoner människor drabbas årligen av cancer inom EU och 1,23 miljoner avlider till följd av malignitet. De totala ekonomiska kostnaderna förknippade med cancer beräknas uppgå till 126 miljarder euro, det vill säga motsvarande 1 100 miljarder kronor. Av de 126 miljarderna utgör sjukvårdskostnader 40 procent (51 miljarder euro). Därtill kommer bland annat förlorad arbetsinkomst till följd av att människor avlider i förtid (42,6 miljarder euro) och förlorad produktivitet då patienter genomgår behandling och inte kan arbeta (9,4 miljarder euro).

Lungcancer är den malignitetsform som kostar mest med 15 procent av de totala kostnaderna. Därefter följer bröst- och kolorektalcancer (12 respektive 10 procent).

Beloppet 126 miljarder euro, det vill säga 1 100 miljarder kronor, kan sättas i proportion till Sveriges bruttonationalprodukt som uppgår till 3 500 miljarder kronor. Ett annat sätt att se på siffrorna är att cancer kostar varje individ i EU 102 euro (900 kronor) per år – då är endast kostnader för vård och medicin men inte arbetsbortfall inkluderade.

Siffran skiljer sig kraftigt åt mellan olika länder. I Luxemburg uppgår kostnaderna relaterade till cancer till 184 euro (1 600 kronor) per person och år, medan den i Bulgarien bara är 16 euro (140 kronor) – mindre än en tiondel av Luxemburg. Sverige ligger nära Europasnittet; här uppgår kostnaden till 105 euro (915 kronor) per person och år. Man kan notera att det finns länder med liknande BNP per capita men som skiljer sig kraftigt åt vad gäller hur mycket pengar man lägger på cancervård.

En siffra som presenteras är att anhöriga lade ner totalt tre miljarder timmar på vård av cancersjuka, vilket för hela Europa innebär att varje person lade i genomsnitt 5,2 timmar per år på anhörigvård.

Läkemedelsbolaget Pfizer har varit med och finansierat undersökningen.