Autoreferat. Sverige är ett av få länder som har möjlighet att studera samband mellan riskfaktorer och sjukdomar i hela befolkningen tack vare nationella hälsoregister såsom Patientregistret (NPR) och Läkemedelsregistret (LMR). Astma är en vanlig diagnos hos barn och vuxna och som ofta ställs i primärvården. Diagnoser från primärvården rapporteras dock inte till NPR nationellt och därför behöver informationen om astmadiagnosen hämtas ur andra källor.

Alla individers uthämtade läkemedel på recept finns rapporterade i LMR sedan juli 2005. Ett mål med vår studie var därför att undersöka om läkemedel som används vid behandling av astma kan användas som ett surrogatmått för astmadiagnos i registerbaserad forskning. De flesta individer som får en astmadiagnos i specialistvården rapporteras till NPR, och vi ville därför också undersöka hur väl dessa diagnoser hos barn uppfyller kriterier för astma enligt Barnläkarföreningens allergisektion (BLF-A).  

Studien baseras på information om rapporterade astmaläkemedel i LMR och/eller en astmadiagnos i NPR hos alla individer 0–45 år, juli 2005–december 2009 (n=210 327). Vi skickade ut förfrågan om patientjournaler till 1 117 enheter och erhöll 95 procent av journalerna (1 710 av 1 850).

Andelen individer med astmaläkemedel som fått en astmadiagnos i primärvården eller uppfyllde BLF-A:s kriterier för astma (positivt prediktivt värde, PPV) beräknades. PPV för läkemedel som surrogatmått på astmadiagnos i primärvården var 68 procent hos yngre barn (0–4,5 år), medan PPV för äldre barn (över 4,5 till 17 år) och vuxna var 89 procent. När BLF-A:s kriterier tillämpades på sammanslagen information från individernas alla tillgängliga journaler, var PPV 75 procent för yngre barn och 94 procent för äldre barn. Orsaken till att yngre barn har ett lägre PPV beror sannolikt på att barn med obstruktiv bronkit, som i ett senare skede kan utvecklas till astma, också behandlas med astmaläkemedel, samt att några behandlats med astmaläkemedel vid övre luftvägsinfektioner.

Andelen barn med en astmadiagnos från specialistvården som uppfyllde BLF-A:s kriterier var 78 procent för yngre barn och 99 procent för äldre barn. En förklaring till att alla barn inte uppfyller BLF-A:s kriterier kan vara att studien var begränsad till det vårdtillfälle då barnet fått diagnosen. Om information om tidigare obstruktiva episoder saknades i journalen kunde barnet inte uppfylla kriterierna att ha haft tre eller fler obstruktiva episoder före 2 års ålder.

Sammanfattningsvis kan astmaläkemedel användas som mått på astma bland äldre barn och vuxna. Kvaliteten på astmadiagnoser i specialistvården är hög, varför våra resultat som grundar sig på populationsbaserade register öppnar för nationella studier om astma. De nordiska registren är unika ur ett internationellt perspektiv och i kombination med kliniska och experimentella data har registerbaserade studier stor betydelse för att undersöka risk- och friskfaktorer för astma.

Kriterier för astma enligt Barnläkarföreningens allergisektion (BLF-A)

Tre eller fler obstruktiva episoder hos barn under 2 år och en eller fler obstruktiva episoder hos barn över 2 år och en eller fler obstruktiva episoder, oavsett ålder om barnet också har eksem, födoämnesallergi, andra allergier, eller om barnet inte blir besvärsfritt när en luftvägsinfektion upphört.

Astma hos småbarn – terminologi och diagnoser.