Hemorragisk stroke orsakar hälften av alla dödsfall i stroke världen över och mer än tre femtedelar av den totala funktionsnedsättning som följer av stroke – detta trots att hemorragisk stroke är betydligt mer ovanlig än ischemisk stroke. Det hör till fynden i en sammanställning av den globala sjukdomsbördan av stroke och som presenteras i Lancet Global Health. Författarna har sammanställt data från 119 olika undersökningar: 58 från höginkomstländer och 61 från låg- och medelinkomstländer.

Totalt beräknas att det skedde 11,6 miljoner fall av ischemisk stroke världen över år 2010. 63 procent av dem skedde i låg- och medelinkomstländer. För hemorragisk stroke var antalet fall knappt hälften så stort, 5,3 miljoner. En betydligt större andel av dem (80 procent) skedde i låg- och medelinkomstländer. Totalt avled 2,8 miljoner individer världen över till följd av ischemisk stroke och 3,0 miljoner av hemorragisk stroke, trots att det senare var mer ovanligt.

Intressant att notera är den globala utvecklingen under perioden 1990–2010, där både hemorragisk och ischemisk stroke ökat i absoluta tal men i lite olika takt: hemorragisk med 47 procent och ischemisk med 37 procent. Siffrorna måste dock ses mot bakgrund av att vi blivit fler invånare på jorden.

Tittar man på höginkomstländer är bilden en annan. Där har den åldersstandardiserade incidensen i stället minskat med 12 procent. Samtidigt har mortaliteten i både hemorragisk och ischemisk stroke sjunkit med 37–38 procent. I låg- och medelinkomstländer ökade den åldersstandardiserade incidensen med 12 procent, och särskilt kraftig var ökningen för hemorragisk stroke. I både hög-, medel- och låginkomstländer föll den totala mortaliteten i stroke under perioden.

Undersökningen innehåller även uppseendeväckande uppgifter om skillnaderna mellan olika länder. I Ryssland är till exempel den åldersjusterade mortaliteten i ischemisk stroke 137,7 avlidna per 100 000 personår. I Qatar är siffran bara 9,2. Vad gäller hemorragisk stroke har USA en åldersjusterad mortalitet på 9,6 per 100 000 personår jämfört med 210,6 i Mongoliet.

Undersökningen har finansierats av Bill och Melinda Gates stiftelse.