Stroke orsakar en stor sjukdomsbörda i fattiga länder i Afrika söder om Sahara, men få studier har gjorts om vilken roll olika riskfaktorer spelar i dessa länder. I Lancet Global Health presenteras en undersökning i vilken man tittat på 200 fall av stroke hos människor i staden Dar es-Salaam i Tanzania och i Hai-distriktet på landsbygden i Tanzania. De drabbade har jämförts med 398 jämnåriga kontroller från samma områden, och det man främst tittat på är således riskfaktorer som kan kopplas till stroke. Det visade sig att rökning, hypertoni, höga blodfetter och tidigare kardiovaskulära händelser var kopplade till ökad risk för stroke. Det var även HIV-infektion, som visade sig vara en oberoende riskfaktor. Det är dock inte första gången som HIV kopplas till ökad risk för stroke. Materialet visar att riskökningen av HIV är av samma magnitud i Afrika söder om Sahara som i material från andra delar av världen. Överlag vägde riskfaktorerna, alltså inte bara HIV utan även övriga faktorer, lika tungt i kohorten från Tanzanias landsbygd som i kohorten från staden.

Värt att notera är att de HIV-smittade i materialet inte fick antiviral behandling, vilket är relevant, då vissa former av antiviral medicinering har kopplats till ökad risk för kardiovaskulära händelser. Studien visar således att en HIV-infektion i sig är en riskfaktor för stroke, oberoende av behandling. En begränsning med undersökningen är att den endast inkluderat strokedrabbade som överlevt sin stroke och som kunnat intervjuas avseende riskfaktorer. Patienter som avlidit av sin sjukdom har inte inkluderats och det kan naturligtvis ha påverkat resultaten.