Autoreferat. I samband med A/H1N1-pandemin genomfördes i Sverige under oktober 2009 till och med mars 2010 massvaccinering med A/H1N1-vaccinet Pandemrix. Totalt vaccinerades ca 60 procent av befolkningen. Från och med sommaren 2010 rapporterades i Sverige och Finland oväntade fall av narkolepsi med kataplexi hos vaccinerade barn och ungdomar. Epidemiologiska studier i Sverige, Finland, Frankrike, Irland och England påvisade 2011–2012 en flerfaldigt ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar efter vaccination med Pandemrix. Då narkolepsi antas uppkomma via immunologiska mekanismer är det relevant att undersöka sambandet med andra neurologiska och immunrelaterade sjukdomar.

Läkemedelsverket har tillsammans med Karolinska institutet och smittskyddsläkarna i Region Skåne, Västra Götalands-regionen, Stockholm, Kalmar, Värmland och Norrbotten genomfört en omfattande registerstudie som jämfört ca 3,3 miljoner vaccinerade och ca 2,5 miljoner ovaccinerade individer, motsvarande 61 procent av befolkningen, vad gäller risken att drabbas av ett 50-tal neurologiska och immunrelaterade/autoimmuna sjukdomstillstånd efter vaccination med Pandemrix. Studieperioden omfattade 1 oktober 2009 till och med 31 december 2011.

De vaccinerade och ovaccinerade kohorterna följdes upp genom länkning till olika register, bl a Patientregistret vid Socialstyrelsen, för att kartlägga risken att insjukna i främst neurologiska sjukdomar, t ex narkolepsi, Guillan–Barrés syndrom och multipel skleros, och andra immunrelaterade sjukdomar som reumatoid artrit, typ 1-diabetes, inflammatorisk tarmsjukdom och systemisk inflammatorisk sjukdom. I analyserna jämfördes insjuknandet (incidensen) hos vaccinerade och ovaccinerade individer för perioden 2009–2011 (maximalt 27 månader), och relativa risker beräknades.

Man fann inga belägg för ett samband mellan vaccination och insjuknande i de neurologiska (med undantag av narkolepsi) eller immunrelaterade sjukdomar som studerades. Risktalen varierade. En del var opåverkade eller sänkta, andra förhöjda, men då på en så låg nivå att de kan förklaras helt eller delvis av att vaccinerade individer a priori hade ökad benägenhet att insjukna.

Studien visade en trefaldigt ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar (20 år och yngre). Detta är en något lägre riskökning än i Läkemedelsverkets tidigare registerstudie, vilket bland annat kan förklaras av att antalet diagnostiserade fall av narkolepsi ökat även bland ovaccinerade barn och ungdomar. Riskökningen motsvarar ca 4 extra narkolepsifall per 100 000 vaccinerade individer och år för den aktuella studieperioden.

Utöver att studien konfirmerade en ökad risk bland barn och ungdomar sågs även en förhöjd risk bland unga vuxna. Den risken avtog dock med stigande ålder, men det går inte utifrån dessa resultat att precisera vid vilken ålder riskökningen upphör.

Sammanfattningsvis gav studien – utöver en bekräftad riskökning för narkolepsi också hos unga vuxna – betryggande information, då risken efter Pandemrixvaccination för ett stort antal andra neurologiska och immunrelaterade sjukdomar inte var påverkad.