Ökade halter av luftföroreningar innebär att risken för låg födelsevikt ökar. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Lancet Respiratory Medicine.

Studien är en metaanalys och författarna har sammanställt data från 14 olika material vilka i sin tur inkluderar totalt 74 178 kvinnor som födde barn (tvillingar inte inkluderade) under perioden 1994 till 2011. Kvinnorna kommer från 12 olika länder inom EU.

Man har undersökt barnens födelsevikt och definierat låg födelsevikt som mindre än 2 500 gram för barn som fötts efter graviditetsvecka 37. Därtill har man tittat på halterna av olika luftföroreningar. Det visade sig att ökade halter av luftföroreningar var förknippade med ökad risk för låg födelsevikt, även för nivåer som är accepterade inom EU. Detta gäller särskilt för luftföroreningar mindre än 2,5 mikrometer (μm). I materialet fanns uppmätta halter på mellan 10 och 30 mikrogram per kubikmeter (μg/m3). Den rekommenderade gränsnivån som bör understigas är i Europa 25 μg/m3. Resultaten visar att för varje ökning med 5 μg/m3 inom intervallet 10–30 μg/m3 så ökade risken för låg födelsevikt med 18 procent.

WHO har satt mer aggressiva mål och rekommenderar att nivåer under 10 μg/m3 bör eftersträvas. Om WHO:s mål skulle uppfyllas i hela EU skulle 22 procent av samtliga fall av barn som föds med låg födelsevikt undvikas, beräknar författarna.

När forskarna tittade på trafiktätheten i området där kvinnorna bodde under graviditeten fann de ett samband mellan kraftigt trafikerade vägar och ökad risk att föda barn med låg vikt. Studien är viktig med avseende på att luftföroreningar är något de flesta har svårt att påverka, till skillnad från till exempel rökning eller kost.