Opererar kirurger som inte fått sova sämre? Den frågan har en grupp forskare från Kanada undersökt i en artikel som presenteras i JAMA. Författarna har tittat på resultatet av planerade laparaskopiska kolecystektomier som utförts dagtid på 102 sjukhus i Kanada. Ett antal av operationerna gjordes av kirurger som arbetat natten innan och då utfört en icke-elektiv operation. Det är ett stort material. Totalt har man tittat på 2 078 galloperationer som utförts av kirurger som arbetat natten innan och således inte fått sova och jämfört dem med 8 312 galloperationer som utförts av kirurger som inte opererat natten innan och som, får man förmoda, sovit normalt.

För att jämföra hur väl operationerna gick tittade man på hur stor andel av ingreppen som måste konverteras från laparaskopisk till öppen kirurgi. Det visade sig att detta skedde i 2,2 procent av fallen vid operationer där kirurgen arbetat natten innan, vilket ska jämföras med 1,9 procent om kirurgen inte arbetat natten innan. Skillnaderna är emellertid inte statistiskt säkerställda. Inte heller när man tittade på allvarliga komplikationer eller dödsfall till följd av ingreppet noterades några skillnader mellan grupperna. Värt att notera är att man inte frågat kirurgerna om de kände sig trötta inför operationen – man har bara undersökt i register om de arbetat natten innan.

Man måste naturligtvis vara noga med vilka slutsatser man kan dra av resultaten. Kolecystektomi är ofta ett relativt enkelt ingrepp, som dessutom utfördes planerat i studien. Det innebär att man inte utan vidare kan säga att mer omfattande kirurgi eller akuta ingrepp skulle utföras lika bra av kirurger som arbetat natten innan. I en kommentar till artikeln på ledarplats konstateras att det finns stöd i forskningen för att kirurger som opererar i katastrofområden eller i krig kan nå “acceptabel nivå” i sin kirurgiska färdighet efter 2–3 timmars sömn. På 1980-talet började många intressera sig för hur begränsning av sömnen påverkar kirurgisk och medicinsk färdighet, inte minst efter ett uppmärksammat dödsfall i USA. Intressant att notera är att det år 1989 lagstadgades i staten New York att ST-läkare i kirurgi inte får arbeta mer än 80 timmar per vecka eller 24 timmar i sträck, en begränsning som då ansågs kontroversiell.