Att äta mycket nötter minskar risken för att avlida. Det förvånande rönet presenteras i en artikel i tidskriften New England Journal of Medicine. Studien omfattar två kohorter med amerikaner; 76 464 kvinnor från Nurses’ health study och 42 498 män från Health professionals follow-up study. Samtliga deltagare var vid studiens start friska och de fick löpande svara på frågor om bland annat kost – däribland om de åt nötter. Primärt effektmått har varit mortalitet, med samtliga dödsorsaker sammanräknade. Kvinnorna har följts i 30 år och totalt har man haft tillgång till data från 2 135 482 personår. Under perioden skedde 16 200 dödsfall i kohorten. Männen följdes i 24 år och man har haft data från 903 371 personår. Under perioden avled 11 229 män.

När det gäller nötkonsumtion har man frågat hur ofta deltagarna åt en portion (28 gram) nötter som kunde bestå av både jordnötter och andra slags nötter. Nötkonsumtionen angavs efter om deltagaren aldrig åt nötter, åt nötter en till tre gånger per månad, en gång per vecka, flera gånger per vecka eller flera gånger varje dag.

Det visade sig att hög konsumtion av nötter var förknippad med minskad risk att avlida även efter att man justerat för andra riskfaktorer såsom BMI, övrig kost, rökning och alkoholkonsumtion. Sambandet var dosberoende: ju mer nötter, desto lägre risk att avlida. Individer som åt nötter varje dag löpte 20 procents lägre risk att avlida jämfört med dem som aldrig åt nötter. De som åt nötter en gång i veckan löpte 11 procents lägre risk att avlida jämfört med gruppen som aldrig åt nötter. Sambandet mellan nötkonsumtion och lägre mortalitet var för övrigt statistiskt signifikant i båda kohorterna var för sig. Hög nötkonsumtion var korrelerad till statistiskt minskad risk att avlida i både hjärt–kärlsjukdom, malignitet och lungsjukdom. Och nötätarna tycks tvärtemot vad man kan tro inte ha gått upp i vikt: nötkonsumtion var nämligen inte kopplad till viktuppgång, visar resultaten.

Vad det observerade sambandet mellan nötkonsumtion och minskad risk att avlida beror på är oklart. En möjlighet är att nötter är rika på bland annat vitaminer, mineraler, fibrer och antioxidanter, och att dessa skulle kunna påverka mortaliteten. Viktigt att notera är dock att deltagarna i de ingående kohorterna fick svara på ett stort antal frågor om sin kost, varav nötkonsumtion var en. Det innebär således att studien inte haft som ursprungligt upplägg att studera hälsoeffekter av att äta nötter.