Psykotiska symtom är vanligt vid Parkinsons sjukdom. Men behandlingen kompliceras av att en mycket central verkningsmekanism för antipsykotiska läkemedel är dopaminblockad, vilket kan förvärra de neurologiska symtomen av sjukdomen. I Lancet Neurology presenteras en multicenterstudie i vilken man prövat ett nytt läkemedel. Totalt har 199 Parkinsonpatienter över 40 års ålder med en medelålder på 72 år ingått, och behandlingen pågick i sex veckor. Samtliga har haft psykotiska symtom i minst en månad. Preparatet som givits går under namnet pimavanserin och är en så kallad invers agonist mot serotonin 5-HT2A-receptorn. Detta innebär att substansen har en antagonistisk effekt och att den blockerande effekten kan utövas utan att en agonist bundit till receptorn. Detta är relevant för just 5-HT2A-receptorn som har en aktivitet även om det inte finns en agonist som binder till den. Preparatet ger däremot, till skillnad från andra antipsykotika, i princip ingen påverkan på D2- eller histaminreceptorn överhuvudtaget.

Hälften av deltagarna lottades till preparatet och övriga fick placebo. Inga andra antipsykotiska läkemedel gavs samtidigt. Däremot fortsatte patienterna sin sedvanliga behandling med parkinsonläkemedel. Psykotiska symtom följdes med hjälp av skattningsskalan Adapted scale for assessment of positive symptoms (SAPS-PD).

Efter sex veckor hade behandlade patienters poäng på skattningsskalan sjunkit med i genomsnitt 5,8 poäng, vilket ska jämföras med en minskning på 2,7 poäng i placebogruppen. De kliniska symtomen hade minskat »signifikant« (minst 20 procents förbättring i antal poäng på skalan jämfört med utgångsläget) hos 37 procent av behandlade och 14 procent av kontrollerna. Därtill blev nattsömnen bättre hos läkemedelsbehandlade. Någon försämring av motoriska parkinsonsymtom noterades inte för behandlingsgruppen.

Viktigt att notera är dock att tio patienter i behandlingsgruppen (drygt 10 procent) fick avsluta behandlingen på grund av biverkningar, däribland hallucinos som förekom i flera fall. I placebogruppen avbröts behandlingen för två patienter. Författarna drar trots det slutsatsen att pimavanserin är säkert. I en kommentar till artikeln i Lancet konstateras att preparatet öppnar för nya behandlingsvägar för psykos vid Parkinsons sjukdom.