I en artikel i New England Journal of Medicine har en grupp forskare undersökt om barn som fötts efter provrörsbefruktning löper ökad risk att drabbas av malignitet. Materialet omfattar 106 013 barn som föddes efter provrörsbefruktning i Storbritannien under perioden 1992 till 2008. Forskarna har med hjälp av registerdata tittat på hur många av barnen som drabbades av en cancersjukdom i barndomen och jämfört detta med vad man kunnat förvänta sig hos jämnåriga. Resultaten har justerats efter faktorer som moderns och faderns ålder, om modern rökte och eventuell tvillingfödsel. Barnen följdes under i genomsnitt 6,6 år, vilket således innebär att man inte kunnat svara på om det föreligger ökad malignitetsrisk i vuxen ålder.

Totalt har man identifierat 108 fall av malignitet i barndomen hos de drygt 106 000 barnen, vilket är helt i nivå mot de 109,7 fall som statistiskt sett skulle uppträtt hos jämnåriga som inte fötts till följd av provrörsbefruktning. En viss riskökning noterades för malignitetsformerna hepatoblastom och rabdomyosarkom hos barn som fötts efter provrörsbefruktning men riskökningen är, i absoluta termer, liten. Författarna konstaterar sammantaget att studien visar att barn som fötts efter provrörsbefruktning inte löper ökad risk att drabbas av cancer i barndomen. Resultaten bör lugna föräldrar som planerar provrörsbefruktning, skriver forskarna vidare.