Det finns drygt 30 miljoner blinda människor världen över, och den vanligaste orsaken till blindhet är katarakt. Det är två av fynden i en artikel som presenteras i Lancet Global Health. Författarna har tittat på utvecklingen av blindhet globalt under perioden 1990–2010.

Resultaten visar att antalet blinda människor i världen varit närmast oförändrat under de senaste två decennierna: 31,8 miljoner blinda 1990 jämfört med 32,4 miljoner 2010. Då ska man naturligtvis betänka att vi blivit fler invånare på jorden under de 20 åren; i början av 1990-talet fanns 5,2 miljarder människor jämfört med närmare 7 miljarder 2010. Detta innebär således att den globala prevalensen för blindhet faktiskt fallit.

I 65 procent av fallen bedömdes orsaken till blindhet vara förebyggbar. Denna siffra har inte ändrat sig markant på 20 år, andelen var 68 procent år 1990. Katarakt är den vanligaste orsaken till blindhet och orsakar 33 procent av samtliga fall. Detta ska ses mot bakgrund av att katarakt är en sjukdom som människor drabbas av i takt med stigande ålder och att världens befolkning i genomsnitt blivit äldre sedan 1990. Efter katarakt kommer på orsakslistan okorrigerat refraktionsfel (21 procent) följt av makuladegeneration (7 procent). Andelen fall av blindhet som orsakas av makuladegeneration och okorrigerat refraktionsfel har, i likhet med katarakt, varit relativt stabil under 20-årsperioden.

De mest uppseendeväckande resultaten i studien är dock att skillnaderna i förekomst av blindhet mellan olika länder är fullkomligt gigantiska. I vissa fall uppgår de till en faktor 50! Ett exempel är att Australien och USA har en andel blinda på 0,1–0,2 procent, vilket kan jämföras med 8,0 procent i delar av Burma.