Hur man ska förbättra patienternas följsamhet till läkemedelsbehandling är frågan en grupp amerikanska forskare ställt i en studie, som presenteras i JAMA Internal Medicine. Studien bygger på 253 patienter som alla vårdats på sjukhus för kranskärlssjukdom. Vid utskrivningen fick de information om medicinering (med till exempel betablockerare, statiner och klopidogrel), recept och information om återbesök. En grupp fick dessutom ytterligare insatser från apotekare med syfte att förbättra följsamheten, dvs så att patienterna faktiskt skulle ta de läkemedel de fått utskrivna.

Insatsen bestod i att patienten en vecka efter utskrivningen fick träffa apotekare, som informerade om medicineringen och biverkningarna och delade ut en dosett om det behövdes. Därtill fick patienten  påminnelser under vårdtiden per telefon en gång per månad. Det man sedan följt är hur stor del av tiden som patienterna hämtat ut sitt läkemedel. Man har alltså inte kunnat kontrollera om de faktiskt tagit läkemedlen, bara att de hämtat ut dem tillräckligt ofta så att de haft tillgång till dem.

Undersökningen pågick under ett år, och det visade sig att patienter som fått den extra insatsen från apotekare hade bättre följsamhet. De hade under 89,3 procent av den totala behandlingstiden tillgång till sina läkemedel, vilket ska jämföras med 73,9 procent av behandlingstiden hos patienterna som inte fått tillgång till den extra insatsen.

Värt att notera är dock att man inte såg någon skillnad mellan grupperna när det gäller behandlingsresultatet, dvs hur t ex blodtryck och blodfetter faktiskt utvecklades.