I JAMA presenteras en studie i vilken man har tittat på om tillskott av multivitaminer (vitamin B, C och E) eller selen, alternativt en kombination av båda, kan vara gynnsam för patienter med HIV som inte givits antiviral behandling. Studien har genomförts i Botswana och omfattar 878 vuxna HIV-smittade som alla hade ett CD4-tal som översteg 350/μl (medianvärdet var 420) och som inte fått antiviral behandling. Man lottade deltagarna till fyra grupper: en som fick multivitamintillskott, en som fick selen och en som fick både och. Därtill fanns en obehandlad kontrollgrupp.

Behandlingen gavs dagligen och pågick i två år. Multivitamintillskotten innehöll 20 mg tiamin, 20 mg riboflavin, 100 mg niacin, 25 mg vitamin B6, 50 μg vitamin B12, 800 μg folat, 500 mg vitamin C och 30 mg vitamin E. Selen gavs i dosen 200 μg. Deltagarna undersöktes var tredje månad och fick då lämna blodprov. Det man undersökt är om tillskotten har en bromsande effekt på sjukdomen, definierat som andelen patienter i respektive grupp där CD4-talet sjönk under 250/μl. Det visade sig att kombinationen selen och vitaminer gav en påtaglig effekt. Risken att sjukdomen progredierade till en nivå där CD4 understeg 250/μl mer än halverades; den var 56 procent lägre i gruppen som fått kombinationsbehandlingen än i den obehandlade kontrollgruppen. Men det var kombinationen som gav effekt – enbart vitaminer eller selen gav inte någon statistiskt säkerställd effekt. Författarna sammanfattar resultaten med att kombinationen multivitamin och selen kan vara gynnsam vad gäller att bromsa sjukdomsprogressionen i tidiga stadier av HIV.

Botswana är ett av de länder i världen som är svårast drabbat av HIV: 23,4 procent av landets vuxna befolkning beräknas vara smittad. Studien ska ses mot bakgrund av att man ibland, till exempel av ekonomiska skäl, tvingas avvakta med antiviral medicinering i tidiga stadier av HIV. Då skulle den aktuella behandlingen kunna vara aktuell.