För varje 2 000 »ytterligare« steg per dag en deltagare tog vid mätningen efter ett år minskade risken för kardiovaskulära händelser med 8 procent. Detta oavsett ålder och kön. Foto: Fotolia

I Lancet presenteras en studie som visar värdet av att vara fysiskt aktiv om man har ett förstadium till diabetes. Totalt ingick 9 306 personer från 40 länder i studien. De hade alla nedsatt glukostolerans men inte diagnostiserad typ 2-diabetes. Vidare hade deltagarna antingen en känd hjärt–kärlsjukdom eller minst en riskfaktor för detta. De följdes i genomsnitt under sex år, och det man följt är förekomst av kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt, stroke och mortalitet av kardiovaskulära orsaker).

Deltagarna fick information och råd om viktnedgång, kost och motion vid studiens början. För att följa fysisk aktivitet fick de vid flera tillfällen, dels då studien påbörjades och dels efter ett år, under en veckas tid bära stegmätare (pedometer). Under de drygt 45 000 personåren de följdes noterades 531 kardiovaskulära händelser. Det visade sig att för varje 2 000 »ytterligare« steg per dag en deltagare tog vid mätningen efter ett år, jämfört med mätningen då deltagaren inkluderades, minskade risken för kardiovaskulära händelser med 8 procent sett över hela uppföljningsperioden. Detta oavsett ålder och kön. Hög aktivitetsnivå vid ursprungsmätningen var därtill i sig, oberoende av om nivån ökade under det första året, korrelerad till minskad risk för kardiovaskulära händelser.

Att ta 2 000 steg tar ungefär 20 minuter. En vanlig rekommendation är att man bör eftersträva att ta minst 10 000 steg per dag. Runt 370 miljoner människor världen över har diabetes vilket innebär att 5 procent av världens befolkning är drabbad. I nio fall av tio är det typ 2-diabetes.