I JAMA presenteras en studie i vilken man prövat att ge kognitiv beteendeterapi, KBT, till barn och ungdomar med migränhuvudvärk. 135 individer har ingått, samtliga mellan 10 och 17 år, med diagnostiserad kronisk migränhuvudvärk vilket definierats som minst 15 dagar per månad med huvudvärk. En klar majoritet (79 procent) av deltagarna var flickor. Besvären har skattats enligt skalan Pediatric migraine disability assessment score (PedMIDAS) med indelningen »milda eller inga besvär« ( 0–30 poäng), »måttliga besvär« (31–50 poäng), över »svåra besvär« (> 50 poäng} . Samtliga deltagare hade minst 20 poäng på skalan, genomsnittet hela 68 poäng.

Deltagarna lottades till två grupper: en grupp fick KBT i totalt 10 sessioner, den andra gruppen gavs utbildning kring huvudvärk och migrän.

KBT och »huvudvärksutbildningen« gavs av terapeuter vid lika många tillfällen, lika lång tid och i lika stora grupper. Under de första åtta veckorna gavs KBT och huvudvärksutbildning en gång per vecka, därefter var fjärde vecka. KBT-behandlingen omfattade bland annat att deltagarna fick skriva dagböcker över sina besvär, hitta tekniker för distraktion och arbeta med problemlösning för att överkomma problem kopplade till huvudvärk. Utbildningsinsatsen handlade bland annat om att gå igenom den senaste veckans migränbesvär och diskutera medicinering, kost och hur huvudvärken påverkar det dagliga livet. Båda grupperna behandlades vid sidan av KBT eller utbildning även farmakologiskt med amitriptylin (tricyklika).

Efter 20 veckor mättes resultatet då deltagarna skattades med PedMIDAS-skalan. I genomsnitt hade deltagarna då studien påbörjades huvudvärk 21 dagar per månad och, som nämnts, en PedMIDAS-poäng på 68. Efter den 20 veckor långa behandlingen hade antalet dagar med huvudvärk per månad minskat med 11,5 i KBT-gruppen och med 6,5 dagar i utbildningsgruppen. Vid en uppföljning efter 12 månader hade 86 procent av KBT-gruppen halverat antalet dagar per månad med huvudvärk. Motsvarande andel i utbildningsgruppen var 69 procent.

Forskarna tittade också på antalet deltagare i respektive grupp där PedMIDAS-poängen sjunkit under 20. Denna andel var 88 procent i KBT-gruppen och 76 procent i utbildningsgruppen. Författarna sammanfattar resultaten med att KBT bör erbjudas barn och ungdomar med migränhuvudvärk.

En begränsning med studien är att författarna inte har tittat på individer som enbart fick farmakologisk behandling med amitriptylin. Man har heller inte bedömt någon grupp som endast fått KBT utan samtidig farmakologisk behandling.