Autoreferat. Två randomiserade studier har visat att 5-α-reduktashämmare (5-ARI) minskar risken för prostatacancer. I Prostate cancer prevention trial (PCPT) studerades finasterid, och i Reduction by dutasteride of prostate cancer events (REDUCE) studerades dutasterid. I bägge studierna var risken för lågmaligna tumörer (Gleasonsumma 2–6) i biopsier lägre bland män som tog 5-ARI, medan risken för högmalign cancer (Gleasonsumma 8–10) var något högre. Det betyder antingen att 5-ARI ökar risken för högmalign cancer, eller att de underlättar diagnosen av små fokus av högmalign cancer i en prostata som krympt på grund av behandling. Huruvida förekomsten av högmalign cancer på biopsi ökar risken för prostatacancerdöd har hittills inte undersökts.

Nyligen publicerades en långtidsuppföljning av PCPT. Efter 18 års uppföljning fann man ingen skillnad i totalöverlevnad mellan män som fått finasterid eller placebo. Totalöverlevnaden efter tio år för män med högmalign cancer var 73 procent i finasteridgruppen och 74 procent i placebogruppen. Men eftersom sänkt prostatacancerdödlighet i screeningstudier inte påverkat totaldödligheten är det inte rimligt att tro att en måttlig påverkan av 5-ARI på prostatacancerdödligheten skulle påverka totaldödligheten annat än om effekten vore mycket stor.

Indikationen för 5-ARI är nedre urinvägssymtom på grund av godartad prostataförstoring. Vi undersökte därför risken för prostatacancer i en fall–kontrollstudie av män som behandlades med 5-ARI på grund av urinvägssymtom i Prostate cancer database Sweden (PCBaSe) 2.0.

Vi inkluderade 94 procent av alla män som fått prostatacancer i Sverige 2007–2009; till dessa valdes ålders- och länsmatchade kontroller. Totalt inkluderades 26 735 fall och 133 671 kontroller.

Vi fann en minskad risk för prostatacancer bland män som tog 5-ARI: oddskvot (OR) 0,89 (95 procents konfidensintervall [KI] 0,84–0,94). Risken minskade med ökande exponeringstid, OR 0,72 (95 procents KI 0,59–0,89) för prostatacancer bland män som tagit 5-ARI mer än tre år. Samma mönster sågs för Gleasonsumma 2–6 och 7, men risken minskade inte med ökande exponeringstid för Gleasonsumma 8–10: OR 0,96 (95 procents KI 0,83–1,11) för 0–1 års exposition, OR 1,07 (95 procents KI 0,88–1,31) för 1–2 år, OR 0,96 (95 procents KI 0,72–1,27) för 2–3 år och OR 1,23 (95 procents KI 0,90–1,68) för mer än 3 års exposition.

Sammanfattningsvis fann vi en minskad risk för lågmalign prostatacancer och ingen ökad risk för högmalign cancer bland män som behandlades med 5-ARI på grund av urinvägssymtom. Baserat på tidigare studier framstår 5-ARI som ett gott behandlingsalternativ för män med urinvägssymtom på grund av prostataförstoring, då man tidigare visat att de ger god symtomlindring och minskad risk för prostataoperation och en gynnsam bild nu påvisas då det gäller risken för prostatacancer.