I JAMA presenteras en spansk studie i vilken patienter med obstruktiv sömnapné och svårbehandlad hypertoni behandlats med kontinuerligt positivt luftvägstryck, CPAP (continuous positive airway pressure). Studien ska ses mot bakgrund av att just obstruktiv sömnapné är vanligt hos patienter med svårbehandlad hypertoni. Undersökningen har bedrivits vid 24 olika centra i Spanien, och totalt har 194 patienter inkluderats.

Patienterna hade alla dåligt kontrollerad hypertoni. De tog minst tre olika hypertonipreparat (i genomsnitt använde de 3,8 olika läkemedel) men hade trots det i genomsnitt ett systoliskt »24-timmarsblodtryck« på 144,2 mm Hg medan det diastoliska uppgick till i genomsnitt 83,0. Det genomsnittliga medelblodtrycket var 103,4. Samtliga deltagare hade dessutom minst 15 poäng på sömnapné-indexet AHI (apnea-hypopnea index), vilket är gränsen för moderat sömnapné. Deltagarna lottades till två lika stora grupper: en som behandlades med CPAP i tolv veckor och en obehandlad kontrollgrupp. För båda grupper fortsatte den farmakologiska blodtrycksbehandlingen oförändrat.

Det visade sig att det genomsnittliga diastoliska blodtrycket sjönk med 3,2 mm Hg i gruppen som behandlats med CPAP jämfört med kontrollerna. För medelblodtrycket sågs en liknande skillnad mellan grupperna. Skillnaderna mellan grupperna vad gäller hur det genomsnittliga systoliska blodtrycket utvecklades var dock inte statistiskt signifikanta. De flesta (72 procent) av deltagarna använde CPAP minst fyra timmar per natt. Författarna såg ett positivt samband mellan hur mycket patienterna använt CPAP (det vill säga antal timmar per natt) och hur mycket blodtrycket sjönk: ju fler timmar den användes, desto mer sjönk trycket.