I tidskriften JAMA Psychiatry har en grupp forskare tittat på förekomst av substansmissbruk hos patienter med svår psykiatrisk problematik. En kohort med 9 142 individer, samtliga amerikaner med »tunga« psykiatriska diagnoser (bipolär sjukdom med psykotiska symtom, schizofreni, schizoaffektivitet) har jämförts med 10 195 jämnåriga amerikaner utan psykiatrisk diagnos.

Det man tittat på är rökning, alkohol- och cannabismissbruk. Rökning definieras som minst 100 rökta cigaretter under hela livet, alkoholmissbruk är minst fyra drinkar/glas vin eller öl per dag och cannabismissbruk definieras som minst 21 tillfällen av cannabiskonsumtion per år. Uppgifterna är egenrapporterade.

Det visade sig att alla tre missbruksformer – tobak, alkohol och cannabis – var ungefär fyra gånger vanligare bland individer med de psykiatriska diagnoserna än hos populationen i stort. Sambandet var liknande för både kvinnor och män, och mellan grupper av olika geografiskt ursprung (individer från både Asien, Sydamerika och Europa har ingått). Allra starkast var kopplingen mellan psykiatrisk diagnos och tobaksrökning. Vid sidan av välkända risker förknippade med rökning är detta relevant då nikotin kan påverka metabolismen av antipsykotiska läkemedel genom aktivering av cytokrom P450-systemet.

En intressant observation är dessutom att rökning inte minskat bland de yngre psykiatripatienterna (under 30 års ålder) medan det däremot minskat bland jämnåriga överlag. Författarna konstaterar att individer med svår psykiatrisk problematik och psykotiska symtom löper kraftigt ökad risk för olika former av substansmissbruk, och därför efterfrågar man riktade insatser för denna grupp för att råda bot på situationen.  Studien är den hittills största vad gäller att utreda kopplingen mellan »tunga« psykiatriska diagnoser och substansmissbruk.