Trots att ljumskbråck är ca 10 gånger vanligare hos män än kvinnor utgör femoralbråck endast någon enstaka procent hos män, medan andelen för kvinnor är ca 20 procent. 

I en unik rapport presenterad i British Journal of Surgey har man samkört uppgifter om diagnostik och behandling av patienter med femoralbråck från ett engelskt primärvårdsregister och ett sjukhusregister omfattande 3,4 miljoner invånare. Under en tioårsperiod (1997–2007) opererades 885 patienter (690 kvinnor) för femoralbråck. 406 av operationerna (46 procent) utfördes akut, och akutopererade patienter var genomsnittligt signifikant äldre än elektivt opererade (78 respektive 61 år, P < 0,001). 82 procent av de patienter som genomgick akut femoralbråcksoperation hade konsulterat primärvården inom 7 dagar före operationen, jämfört med 2 procent av elektivt opererade.  I primärvården hade 40 procent av akutopererade patienter fått diagnosen »bråck eller knöl i ljumsken«, jämfört med 82 procent av elektivt opererade. 

23 procent av akutopererade patienter genomgick tarmresektion. Allvarliga komplikationer var vanligare och vårdtiden längre (1 mot 5 dagar, P <0,001) hos akut jämfört med elektivt opererade. Inga dödsfall noterades inom 30 dagar efter elektiv operation, men 7 (1,7 procent) efter akut operation.

Studien visar att femoralbråck främst drabbar äldre kvinnor, som i stor utsträckning opereras akut med risk för tarmresektion, förlängd sjukhusvård och mortalitet. Författarna anser att kvinnor med nyupptäckta ljumskbråck bör remitteras för omgående åtgärd, vilket för övrigt stöds av aktuella engelska riktlinjer. Rapportens viktigaste budskap blir dock: Undersök också ljumskarna hos kvinnor med akuta buksmärtor – tidigt tarmhinder ger inte alltid lokala symtom.