Artemisinin har hittills varit effektivt för att behandla malaria, och dessutom är biverkningsprofilen mer gynnsam jämfört med flera andra typer av malariapreparat. Men under senare år har artemisininresistent malaria börjat spridas i Asien, bland annat i Vietnam, Thailand och Burma (rapporterat i till exempel Läkartidningen nr 23/2012 sid 1154). Det har gjorts stora ansträngningar att identifiera mutationer i parasiten som orsakar resistensutvecklingen. Nu har dessa ansträngningar givit resultat. I Nature presenteras nämligen en studie i vilken man identifierat mutationer som påverkar parasitens känslighet för artemisinin.

Studien har gjorts i Frankrike och bygger i korthet på att man odlat fram artemisininresistenta malariaparasiter. Utgångspunkten har varit parasiter från en patient i Tanzania. Dessa har utsatts för artemisinin i ökande dos och man har i 125 cykler mödosamt – arbetet har totalt tagit fem år – odlat fram resistenta parasiter. Forskarna har kontinuerligt sekvenserat dessa parasiter som, ju fler cykler de gick igenom, blev mer och mer resistenta mot artemisinin. Resultaten visar ett antal genetiska varianter i sju olika gener som kan kopplas till resistens. Författarna har sedan tagit analysen ytterligare ett steg då man utgått från artemisininresistenta parasiter från en patient i Kambodja och gjort en genetisk sekvensering av dessa parasiter. Därefter har man jämfört den genetiska sekvensen hos de resistenta parasiterna från Kambodja med dem som odlats fram i labbet. Resultaten visar sammantaget att flera olika mutationer inom en viss del (den så kallade propeller-domänen) av en gen som kodar för K13, ett s k Kelch-protein, kan kopplas till resistensutveckling. Vilken roll proteinet spelar för malariaparasiten är inte helt klarlagt, än mindre hur mutationer i genen kan påverka känsligheten för artemisinin.

Författarna konstaterar att det kan vara värdefullt att sekvensera Kelch K13-genen för att följa uppkomst och spridning av artemisininresistenta malariaparasiter. I Nature News kommenteras artikeln med att storskalig spridning av artemisininresistent malaria till Afrika kan få katastrofala följder.