Endovaskulär aortareparation, EVAR, som behandlingsstrategi vid rupturerat bukaortaaneurysm (abdominal aortic aneurysm, AAA) tycks inte medföra lägre 30-dagarsmortalitet än öppen reparation, enligt en randomiserad klinisk studie som publiceras i BMJ.

Rupturerat AAA är ett urakut tillstånd som utan kirurgisk behandling innebär dödlig utgång. Av anatomiska skäl lämpar sig inte alla patienter för EVAR. Observationsstudier har antytt en lägre 30-dagarsmortalitet vid EVAR än vid öppen kirurgi, medan mindre randomiserade studier inte har kunnat visa statistiskt signifikanta skillnader.

En randomiserad klinisk studie genomfördes på 30 kärlkirurgiska kliniker i Storbritannien och en klinik i Kanada i syfte att utröna huruvida EVAR som behandlingsstrategi leder till bättre korttidsöverlevnad än öppen kirurgi. 613 inkluderade patienter hade fått diagnosen rupturerat  bukaortaaneurysm ställd genom klinisk undersökning. Av dessa randomiserades 297 patienter till öppen kirurgi och 316 patienter till EVAR som behandlingsstrategi, vilket innebar datortomografi och därefter EVAR förutsatt att patientens anatomi lämpade sig för detta, i annat fall öppen kirurgi. Resultaten analyserades enligt »intention to treat«.

Patienterna i EVAR-gruppen hade en 30-dagarsmortalitet på 35,4 procent, jämfört med 37,4 procent hos dem som randomiserats till öppen kirurgi. Skillnaden var inte statistiskt signifikant (P = 0,62). Däremot tycktes EVAR som behandlingsstrategi göra större nytta för kvinnliga patienter än för manliga, och innebära kortare vårdtid.

Författarna drar slutsatsen att identifieringen av lämpliga kandidater för EVAR är essentiell för att förbättra överlevnaden. 12-månadersmortalitet och långsiktiga vårdkostnader kommer att utvärderas i samma studie framöver.