Var fjärde kvinna som sitter i fängelse i England och Wales skadar sig själv. Det visar en studie från Storbritannien som presenteras i tidskriften Lancet. Författarna har tittat på rapporter om självskadebeteende hos intagna på fängelser i England och Wales under perioden 2004 till 2009. Totalt har man noterat 139 195 incidenter som utfördes av 26 510 individer under den studerade perioden. Det visade sig att närmare var fjärde intagen kvinna, 20–24 procent, skadade sig själv. Beteendet var betydligt mer ovanligt bland män där 5–6 procent uppvisade självskadebeteende.

Unga interner (under 20 år) och de som dömts till långa fängelsestraff var överrepresenterade bland både kvinnor och män som skadade sig själva. För kvinnor, men inte för män, var begångna våldsbrott en faktor som var vanligare bland dem som självskadade sig. Självskadebeteende var starkt kopplat till ökad risk för framtida suicid, särskilt för män. Hos män med självskadebeteende var suicidfrekvensen i storleksordningen fyra gånger högre sett till hela populationen (dvs hela befolkningen). Att skära eller riva sig var den vanligaste självskademetoden för både kvinnor och män. Därefter kom för män förgiftning och att svälja objekt, för kvinnor »självstrypning«.

Upprepat självskadebeteende var vanligare bland kvinnor än män; författarna identifierade en grupp med 102 kvinnor som stod för totalt 17 307 incidenter. Det motsvarar i snitt 170 (!) incidenter per individ under den sex år långa perioden, ungefär en varannan vecka. Ett intressant fynd är att man noterat en koncentrerad ökning av självskadebeteende på vissa platser och vid vissa tidpunkter, vilket visar att beteendet tycks ha en tendens att sprida sig.