Illustration: Fotolia

I en studie som nyligen publicerades i Pediatrics fann norska forskare en ökad förekomst av celiaki (glutenintolerans) hos barn med glutenintroduktion ≥7 månaders ålder, jämfört med barn som introducerats för gluten vid 5–6 månaders ålder.

Studien är en del av en norsk födelsekohortstudie och inkluderar 82 167 barn födda 1999–2008, varav 324 barn diagnostiserats med celiaki fram till i genomsnitt 7 års ålder. Uppgifter om glutenintroduktion och amning samlades in via föräldraenkäter då barnen var 6 respektive 18 månader gamla. Barn med celiaki identifierades genom en kombination av enkätdata och data från det norska patientregistret.

Förekomsten av celiaki varierade från 4,15 till 3,68 per 1 000 barn efter glutenintroduktion vid ≥7 respektive 5–6 månaders ålder. Justerat för barnets ålder, kön, ärftlighet för celiaki och amning motsvarade detta en oddskvot på 1,27 (95 procents konfidensintervall 1,01–1,65; P-värde 0,045). Studien ger därmed stöd åt den rådande rekommendationen om glutenintroduktion vid 4–6 månaders ålder för att minska risken för celiaki.

Forskarna fann också en något ökad förekomst av celiaki hos barn som ammats >12 månader jämfört med amning <6 månader) (oddskvot 1,49; 95 procents konfidensintervall 1,01–2,21;  P-värde 0,046). Däremot såg de ingen skyddande effekt av glutenintroduktion under samtidig amning. Författarna manar dock till försiktighet i tolkning av dessa fynd då de baserats på en mindre subgrupp. Många tidigare studier, dock inte alla [Welander A, et al. Pediatrics. 2010;125(3):e530-6], har i stället visat att amningslängd och amning vid tiden för glutenintroduktion har en skyddande effekt mot risken att insjukna i celiaki.