I JAMA Psychiatry presenteras en studie i vilken man undersökt psykiska problem i medelåldern hos individer som gjort ett självmordsförsök som unga. Materialet bygger på en kohort från Nya Zeeland på 1 037 individer, hälften män. Samtliga kommer från staden Dunedin och är födda 1972 eller 1973. De har följts sedan barndomen genom pubertet och vuxenliv fram till 38 års ålder. Bland annat har strukturerade intervjuer gjorts, ungefär vart tredje år, som tagit upp frågor om självskadebeteende och suicidförsök.  Dessutom har intervjuerna inkluderat frågor om depressionssymtom, ångest och liknande. Det visade sig att 91 av de 1 037 individerna rapporterade att de gjort ett självmordsförsök före 24 års ålder.

När man tittade på denna grupp individer vid 38 års ålder visade sig markanta skillnader jämfört med den övriga delen av kohorten som inte försökt ta livet av sig före 24 års ålder. Det var vanligare med missbruk och depression bland individer som gjort suicidförsök som unga. De var oftare dömda för våldsbrott och hade överlag sämre socioekonomisk status. Metabolt syndrom visade sig vara vanligare i denna grupp.

Författarna understryker att det naturligtvis inte behöver vara suicidförsöket i ungdomen som påverkar utvecklingen utan att detta snarare ska ses som en varningsflagga för ökad risk för inte bara framtida psykisk ohälsa utan också andra hälsorelaterade problem och socioekonomiska problem. En intressant observation är att 20 procent av dem som gjort ett suicidförsök före 24-årsdagen gjorde ett nytt försök före 38 års ålder, tre gånger så många som i hela kohorten. Det sistnämnda innebär i sin tur att närmare 7 procent av samtliga individer rapporterade ett suicidförsök före 38 års ålder, en siffra som i sig naturligtvis är anmärkningsvärt hög.  Värt att notera är att Nya Zeeland genomgick en svår ekonomisk period i början och mitten av 1990-talet med mycket hög ungdomsarbetslöshet. Under den perioden var deltagarna i 18–20-årsåldern.