Kombinationen av E-vitamin och memantin (en partiell N-metyl-D-aspartat-receptorantagonist) har visat sig ge positiv effekt vid Alzheimers sjukdom i medelsvår till svår fas. En studie som presenteras i JAMA har undersökt om det gäller även för alzheimer i mild fas.

Studien har bedrivits under perioden 2007 till 2013 och omfattade 613 patienter, medelålder 79 år, samtliga med alzheimer i mild till medelsvår fas, definierat som mellan 12 och 26 poäng på MMSE-skalan, genomsnitt 21 poäng.

Patienterna, 97 procent män, delades in i fyra lika stora grupper. En grupp gavs E-vitamin (2 000 IE/dag), en grupp fick memantin (20 mg per dag), en grupp fick båda preparaten och en kontrollgrupp gavs placebo. Huvudsakligt effektmått var skillnad i poäng på den 78-gradiga skalan ADCS-ADL (Alzheimer’s Disease Cooperative Study/Activities of Daily Living) då studien avslutades jämfört med när den började. En majoritet av patienterna behandlades med acetylkolinesteras-blockerare när studien inleddes och fortsatte under tiden med denna behandling.

561 deltagare fullföljde studien. Den vanligaste orsaken till att undersökningen inte fullföljdes var att deltagaren avled. I genomsnitt följdes deltagarna i 2,3 år. Uppföljningstiden varierade dock, allt mellan sex månader och fyra år finns i materialet.

Bäst effekt fick deltagarna som behandlades med E-vitamin; där minskade ADCS-ADL-poängen med 3,15 poäng mer i placebogruppen än i E-vitamingruppen. Det motsvarar att sjukdomen bromsades med 6 månader i E-vitamingruppen jämfört med placebogruppen under den genomsnittliga behandlingstiden, som alltså var drygt två år. För memantin ensamt eller i kombination med E-vitamin såg man däremot ingen statistiskt säkerställd effekt jämfört med placebo.

Den bromsande effekten av E-vitamin vid alzheimer i mild till måttlig fas är kliniskt meningsfull, konstaterar författarna, som också understryker att vårdbehovet var lägre för dem som fick E-vitamin, vilket kan ha en substantiell påverkan på vårdkostnaderna. Studien stöder däremot inte att memantin ska användas vid alzheimer i mild fas, skriver författarna.

E-vitamin påverkade dock inte mortaliteten. I en metaanalys publicerad 2005 indikerades att E-vitamin i hög dos skulle kunna leda till ökad mortalitet men det har man alltså inte sett i det aktuella materialet.