Agitation vid Alzheimers sjukdom är ett vanligt problem. Inte sällan används neuroleptika i låg dos men effekten är ofta otillräcklig, och därtill kommer problem med biverkningar. I JAMA har SSRI-preparatet citalopram prövats mot just agitation vid alzheimer. Studien omfattar 186 individer med sannolik alzheimer, hälften kvinnor, med en medelålder på 78 år. Dessa har behandlats vid åtta centra i USA och Kanada under totalt nio veckor.

Samtliga har haft problem med agitation som bedömts som »kliniskt signifikant« och varit i behov av farmakologisk behandling. Citalopram gavs initialt i dosen 10 mg vilken sedan titrerades upp till maximalt 30 mg. Resultatet har följts med ett flertal olika skattningsskalor, däribland den 18-gradiga skalan NBRS-A (Neurobehavioral rating scale agitation subscale) och mADCS-CGIC (modified Alzheimer disease cooperative study–clinical global impression of change).

Det visade sig sammanfattningsvis att citalopram-behandlade fick effekt med minskad agitation. Några revolutionerande behandlingsresultat var det dock inte. Enligt mADCS-CGIC-skalan var resultatet måttligt för 40 procent av de behandlande patienterna, jämfört med 26 procent hos de obehandlade kontrollerna.

Emellertid noterades en viss kognitiv nedsättning hos citaloprambehandlade utifrån MMT-skalan (Minimental test), i genomsnitt en poängs försämring på den 30-gradiga MMT-skalan hos behandlade jämfört med obehandlade.

Dessutom noterades att citalopram påverkade QT-tiden, särskilt i dosen 30 mg, hos vissa patienter. Denna biverkan, som är välkänd sedan tidigare, gör dock att man inte kan rekommendera citalopram generellt vid alzheimer, konstaterar författarna. Visserligen finns möjligheten att ge preparatet i lägre doser, 10 eller 20 mg, för att minska risken för kardiella biverkningar, men då är det oklart om den agitationsdämpande effekten sätter in. Den aktuella studien har inte kunnat svara på detta då det var för få patienter som fick citalopram i lägre doser än 30 mg.