En systematisk litteraturöversikt som publiceras i British Journal of Surgery ger ytterligare evidens för införandet och efterlevnaden av WHO:s checklista för säker kirurgi. Foto: Fotolia

WHO:s checklista för säker kirurgi (Surgical safety checklist, SSC) presenterades 2008 och har sedan dess introducerats i operationssalar runt om i världen i syfte att förbättra säkerheten vid operationer (se t ex Läkartidningen nr 5/2009). Checklistan syftar till att förbättra kommunikationen mellan medlemmarna i operationslaget och att utgöra en minneshjälp för viktiga säkerhetsåtgärder i samband med operationen.

En systematisk litteraturöversikt som publiceras i British Journal of Surgery har undersökt effekten av WHO:s checklista på postoperativa komplikationer. Dessutom genomfördes en metaanalys på de tre huvudutfallsmåtten mortalitet, sårinfektioner och (alla) postoperativa komplikationer. Studien undersökte också relationen mellan efterlevnad av checklistan och kliniskt utfall.

I metaanalysen sågs checklistan minska 30-dagarsmortaliteten med 23 procent (riskkvot [RR] 0,77, 95 procents konfidensintervall [KI] 0,60–0,98), antalet sårinfektioner med 43 procent (RR 0,57, 95 procents KI 0,41–0,79) och antalet postoperativa komplikationer (alla), inom 30 dagar efter kirurgi, med 41 procent (RR 0,59, 95 procents KI 0,47–0,74). Korrelationen mellan efterlevnad av checklistans aspekter och minskade postoperativa komplikationer var stark (Q = 0,82, P = 0,042).

Trots heterogena resultat i de ingående studierna, med viss variabilitet i effektstorlek, får dessa resultat anses ge ytterligare evidens för införandet och efterlevnaden av WHO:s checklista för säker kirurgi.