Forskare från Storbritannien har prövat att ge kognitiv beteendeterapi till patienter med schizofreni som av olika anledningar valt att inte behandlas med antipsykotika. 74 patienter mellan 16 och 65 år har ingått i studien, som presenteras i Lancet. Effekten har följts genom löpande skattningar enligt symtomskattningsskalan PANSS (Positive and negative syndrome scale). KBT gavs vid totalt 26 sessioner som pågick under 9 månaders tid. Terapin fokuserade bland annat på att lära patienten omvärdera psykotiska symtom och hitta alternativa förklaringar till dem. 37 patienter fick KBT medan resterande 37 patienter utgjorde kontroller som varken fick KBT eller annan terapi.

Det visade sig att KBT-behandlade fick i genomsnitt 6 poäng större förbättring PANSS-skalan än kontrollerna. Det innebär kort och gott att förbättringen kan definieras som lätt till moderat, vilket är i samma storleksordning som nyligen noterats i en metaanalys där man slagit samman effekten av 15 olika antipsykotiska läkemedel och jämfört detta med placebo. Metaanalysen presenterades för övrigt under 2013 i Lancet.

De aktuella resultaten är intressanta men det gäller att vara noga med vilka slutsatser man drar. I en kommentar till artikeln som presenteras i Lancet under rubriken »Cognitive therapy: at last an alternative to antipsychotics?« konstateras att studien endast inkluderat psykospatienter med relativt milda besvär. Svårare patienter, däribland de som vårdas inneliggande på avdelning, har inte inkluderats. Dessutom lyfts fram att studien inte haft någon jämförelsegrupp som fått andra terapeutiska eller psykosociala insatser vid sidan av just KBT. Det är inte orimligt att den omfattande kontakten med terapeuten, 26 möten, hade en positiv påverkan på patienterna och att denna effekt hade noterats även utanför ramarna för KBT. Det är således viktigt att notera att studieresultaten inte ska tolkas som att KBT alltid kan ersätta antipsykotisk medicinering vid psykos/schizofreni.